Utomhusscen med instrument.

Tillfälliga elanläggningar

Som innehavare av en elanläggning är du alltid ansvarig för att den är säker att använda och att arbeta på. Det gäller även för tillfälliga eller provisoriska elanläggningar. Här hittar du information om vad som gäller för dessa.

Tillfälliga elanläggningar – eller ambulerande verksamheter som de ibland kallas – är elanläggningar som kan flyttas från en plats till en annan, exempelvis vid evenemang. Det kan till exempel vara konsertscener, tivolin, mässor, idrottstävlingar, marknader och byggarbetsplatser. För att öka elsäkerheten är det viktigt att anläggningen och delarna som ingår i den, faktiskt är avsedda för att användas i den miljö där verksamheten bedrivs.

Det finns inte reglerat i lagstiftningen hur länge en elinstallation eller anläggning får vara provisorisk. Enligt elsäkerhetslagen ska alla elanläggningar, även tillfälliga, vara utförda så att de är säkra.

Red ut vem som är ansvarig

I många fall är det otydligt vem som är ansvarig för elanläggningen som används vid en tillfällig aktivitet. För att öka elsäkerheten är det viktigt att reda ut ansvarsfrågan och klargöra vem som är innehavare innan anläggningen tas i bruk. Då blir det enklare att se till att rätt kunskap finns hos de som monterar och kopplar in anläggningen och att anläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen kontrolleras regelbundet. Innehavaren ska också se till att alla som ska arbeta på anläggningen eller den elektriska utrustningen, till exempel vid reparationer, har rätt kunskap och utbildning.

Kom ihåg den fortlöpande kontrollen

Som innehavare ansvarar du för att fortlöpande kontrollera din starkströmsanläggning och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen. Du ska ta fram rutiner för den fortlöpande kontrollen som ska  grunda sig på en riskbedömning. Rutinerna för den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras. För att ingen ska skadas eller utsättas för fara måste du, som innehavare av den tillfälliga anläggningen, se till att din elanläggning eller installation är säker mot skador på människor och egendom. Se till att kablar och elektrisk utrustning är hela och av god kvalité. Om något är trasigt eller skadat, åtgärda det.

Den fortlöpande kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till anläggningens och utrustningens  utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Eventuella brister ska omgående åtgärdas alternativt ska anläggningen tas ur bruk så att ingen kommer till skada eller att det finns risk för sakskada .

Byggarbetsplatser

Det finns särskilda krav för elanläggningar på byggarbetsplatser. Bland annat är det extra viktigt att skydda kablar mot skador från till exempel arbetsfordon och maskiner på byggarbetsplatsen. Vilket ansvar innehavaren har för en tillfällig elanläggning på en byggarbetsplats regleras i 6 § elsäkerhetslagen (2016:732). Du kan läsa mer om vad som krävs av elanläggningar på byggarbetsplatser i vår handbok för innehavare av elanläggningar.

LÄS MER: Handbok för innehavare av elanläggningar

Kartläggning om el i samband med tillfälliga aktiviteter

År 2020 gjorde Elsäkerhetsverket en kartläggning av hur elsäkerheten ser ut vid bland annat konsertscener, tivolin, mässor, marknader och byggarbetsplatser. Den visade att många näringsidkare inte vet om att de är ansvariga för elanläggningen de använder i sin verksamhet. Och vid byggarbetsplatser är det ibland otydligt vem som är ansvarig för elanläggningen eftersom flera företag ofta arbetar på samma bygge. För att öka säkerheten är det viktigt att klargöra vem som är ansvarig innehavare och att se till att anläggningen och den elektriska utrustningen fortlöpande kontrolleras. Att se till att utrustningen man använder är lämplig för den miljö där verksamheten bedrivs är också viktigt.

Senast granskad: 2024-06-27