Två kabeltrummor på uppgrävd lerig mark intill skogsbryn.

Kabelförläggning - vad gäller?

Vi får ofta frågor som rör verksamhetstypen Kabelförläggning och den tidigare behörigheten BB3. Här reder vi ut begreppen.

Den särskilda verksamhetstypen Kabelförläggning är till för koncessionspliktiga elnät* och elinstallationsarbete i anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, både låg- och högspänning. De företag som finns registrerade för verksamhetstypen Kabelförläggning i Elsäkerhetsverkets register undantas från lagkravet att ha en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten. Däremot ska de uppfylla övriga krav i elsäkerhetslagen, till exempel krav på utförande, egenkontrollprogram och registrering.

Länkar till vidare läsning längre ner på sidan:

Vilka företag omfattas?

Det är bara företag som utför elinstallationsarbete i koncessionspliktiga nät* som ska vara registrerade för verksamhetstypen Kabelförläggning. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

Företag som endast har angett att de arbetar inom verksamhetstypen Kabelförläggning får inte utföra kabelförläggning som ingår i andra verksamhetstyper. Arbetar ditt företag med att dra elkablar på annans anläggning, exempelvis hemma hos privatpersoner? Eller installerar ni solcellsanläggningar? Då utför ni arbete i icke koncessionspliktiga nät** och omfattas av fler krav. Förutom ett egenkontrollprogram måste ni även ha en elinstallatör för regelefterlevnad med A eller AL-auktorisation och vara registrerat för andra verksamhetstyper än just Kabelförläggning.

Koncessionspliktiga nät
Ledningar i mark eller luft för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätbolag.

** Icke koncessionspliktiga nät
Ledningar i mark eller luft som ej ägs av elnätbolag, exempelvis för gatubelysning, camping- och motorvärmaranläggningar, interna utomhusledningar inom bostadsfastigheter, industri, lantbruk m.m.

Vilka arbeten får utföras?

Verksamhetstypen Kabelförläggning omfattar följande arbeten inom alla spänningsområden i koncessionspliktiga nät:

  • Att förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina. Dock omfattas inte skarvning eller inkoppling av kabel eller jordlina.
  • Att utföra lindragning och utdragning av hängkabel (men inte kompletterande fastsättning/uppspänning/najning).
  • Att förlägga jordkabel som ingår i icke koncessionspliktigt nät, till exempel för vägbelysning, om arbetet utförs samtidigt med förläggning av kabel som ingår i koncessionspliktigt nät. 

Alla personer som utför elinstallationsarbeten enligt punkterna ovan måste finnas med i företagets egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om elinstallationsverksamheten, kompetenskrav och tillgången till kompetens samt rutiner vid utförande av elinstallationsarbete.

Vad gäller för den tidigare BB3-behörigheten?

Den tidigare behörigheten BB3 upphörde att gälla den 1 juli 2017 och finns inte längre att ansöka om. För dem som tidigare har fått en BB3-behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket har den omvandlats till en auktorisation, med samma namn och omfattning som tidigare. Den är ett bevis på att man har den kompetens som krävs för att vara verksam inom verksamhetstypen Kabelförläggning. Den kompetensen kan också uppnås på andra sätt genom utbildning och praktik med liknande innehåll som krävdes för BB3.

Man kan inte referera till BB3 för att utföra förläggning av jordkabel i mark på uppdrag av till exempel privatpersoner. Då gör man sig skyldig till olaga elinstallationsarbete och lagbrott. All kabelförläggning som utförs på uppdrag av andra än elnätsföretag med koncession, ska utföras av ett företag som har en elinstallatör med relevant auktorisation A eller AL knuten till sig. 

LÄS MER: Auktorisationstyper

Vad säger lagen?

I föreskriften ELSÄK-FS 2017:3, 4 kap. 5 och 8 §§ kan du läsa mer om gällande krav för verksamhetstypen Kabelförläggning. Man ska inte heller glömma kravet i 6 § elsäkerhetslagen (2016:732) om innehavarens skyldighet att "se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada".

Elsäkerhetsverkets tillsyn

Med stöd av elsäkerhetslagen har Elsäkerhetsverket möjlighet att tillsyna elinstallationsföretag. Om Elsäkerhetsverket upptäcker brister föreläggs företaget att rätta till dessa. Företaget kan också förbjudas att bedriva verksamhet som omfattar elinstallationsarbete. Att bryta mot elsäkerhetslagen innebär att den eller de som är straffrättsligt ansvariga i företaget kan dömas till straff genom böter eller fängelse.

Senast granskad: 2022-06-01