kraftledningsstolpe

Byggnader nära kraftledningar

Om en byggnad ligger för nära en kraftledning kan det innebära risk för att byggnaden, ledningen eller i värsta fall en människa skadas. Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning bör därför alltid elnätsföretaget kontaktas så att man kan få information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.

Med kraftledning menar vi här luftledningar för lågspänning (högst 1 000 V) och högspänning (mer än 1 000 V). Kraftledningar byggs med stöd av tillstånd, koncession, som meddelas av Energimarknadsinspektionen.

Med byggnad menar vi en vanlig konstruktion av tak och vanligen väggar, som står på mark eller är placerad delvis ovan mark, och som är så stor att människor kan vistas i den. Hit räknas garage och carport samt även konstruktioner som kan liknas vid hus även om de saknar utrymmen för människor, till exempel silobyggnader och spannmålstorkar.

Mindre byggnader utan el, till exempel uthus, jordkällare eller friggebodar, kan under vissa förutsättningar finnas under kraftledningar. 

Avståndsregler

Kraftledning i förhållande till byggnad

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldig att känna till och ta hänsyn till dessa regler när en ledning byggs. På samma sätt behöver den som uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig kraftledning. Lågspänningsledningar ska inte utan hjälpmedel nås från fönster, balkong eller tak.

Minsta tillåtna horisontella avstånd mellan högspänningsledning och byggnad eller byggnadsdel

Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på ledningens spänning. Det horisontella avståndet ska vara minst fem meter vid en ledning för högst 55kV. Om spänningen är högre ska avståndet vara minst fem meter plus ett spänningstillägg utanför detaljplanelagt område och minst tio meter inom detaljplanelagt område. Högspänningsledningar får inte vara framdragna över byggnader.

Högspänningsledning i förhållande till parkeringsplats

För högspänningsledningar vid parkeringsplatser gäller särskilda regler. Det horisontella avståndet mellan ledningen och parkeringsplatsens närmaste ytterkant är normalt minst fem meter vid högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning.

Högspänningsledning i förhållande till skolgård, campingplats, idrottsplats med mera

En högspänningsledning får inte vara framdragen över eller i en farlig närhet av skolgårdar, idrottsplatser, travbanor, skjutbanor, anlagda campingplatser eller bad- och lekplatser. Inte heller i farlig närhet av åskådarplatser. Huvudregeln är att det horisontella avståndet ska vara minst tjugo meter mellan områdets närmaste gräns och högspänningsledningen.

Högspänningsledning i förhållande till brännbart material samt förvarings- och hanteringsplats för brandfarlig eller explosiv vara

En högspänningsledning får inte vara framdragen i farlig närhet av plats där brännbart material i regel förvaras eller där brandfarlig eller explosiv vara förvaras eller hanteras ovan jord.

Högspänningsledning i förhållande till vindkraftverk

Vindkraftverk kan orsaka skador på kraftledningar, exempelvis genom att delar av turbinbladen eller is som bildas på bladen kan lossna och träffa ledningen. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning är minst vindkraftverkets totala höjd, det vill säga navhöjden plus halva turbindiametern. För mer detaljerad information, kontakta elnätsföretaget eller Elsäkerhetsverket. 

Senast granskad: 2021-09-09