kraftledningsstolpe

Byggnader nära kraftledningar

Om en byggnad ligger för nära en kraftledning kan det innebära risk för att byggnaden, ledningen eller i värsta fall en människa skadas. Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning ska därför alltid elnätsföretaget kontaktas så att man kan få information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.

Med kraftledning menar vi här luftledningar för lågspänning (högst 1 000 V) och högspänning (mer än 1 000 V). Kraftledningar byggs med stöd av tillstånd, koncession, som meddelas av Energimarknadsinspektionen.

Med byggnad menar vi en vanlig konstruktion med tak och vanligen väggar, som står på mark eller är placerad delvis ovan mark, och som är så stor att människor kan vistas i den. Hit räknas garage och carport samt även konstruktioner som kan liknas vid hus även om de saknar utrymmen för människor, till exempel silobyggnader och spannmålstorkar.

Mindre byggnader utan el, till exempel uthus, jordkällare eller friggebodar, kan under vissa förutsättningar finnas under kraftledningar. 

Avståndsregler

I 6 kapitlet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda finns ett antal regler om läge och placering av olika typer av luftledningar. Nedan har vi summerat huvuddragen av de krav som rör kraftledningar.

Kraftledning i förhållande till byggnad

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att känna till och ta hänsyn till dessa regler när en ledning byggs. På samma sätt behöver den som uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig kraftledning. Lågspänningsledningar ska inte utan hjälpmedel nås från fönster, balkong eller tak.

Minsta tillåtna horisontella avstånd mellan högspänningsledning och byggnad eller byggnadsdel

Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på ledningens spänning samt dess placering. Det horisontella avståndet ska vara minst fem meter vid en ledning för högst 55kV. Om luftledning med spänning över 55 kV är belägen på en plats utanför detaljplanelagt område ska avståndet vara minst fem meter plus ett spänningstillägg. Är ledningen belägen inom ett område som omfattas av reglerna för detaljplanelagt område ska avståndet vara minst tio meter. Högspänningsledningar får inte vara framdragna över byggnader.

Högspänningsledning i förhållande till parkeringsplats

För högspänningsledningar vid parkeringsplatser gäller särskilda regler. Det horisontella avståndet mellan ledningen och parkeringsplatsens närmaste ytterkant är normalt minst fem meter vid högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning.

Högspänningsledning vid vissa platser

En högspänningsledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från platser där många människor samlas utomhus. En högspänningsledning får, under vissa förutsättningar, vara framdragen över områden för fritidsaktiviteter som normalt inte har åskådarplatser. Det horisontella avståndet till platsen bör dock vara minst tjugo meter.

Högspänningsledning i förhållande till brännbart material samt förvarings- och hanteringsplats för brandfarlig eller explosiv vara

En högspänningsledning får inte vara framdragen i farlig närhet av plats där brännbart material i regel förvaras eller där brandfarlig eller explosiv vara förvaras eller hanteras ovan jord.

Högspänningsledning i förhållande till vindkraftverk

Vindkraftverk kan orsaka skador på kraftledningar, exempelvis genom att delar av turbinbladen eller is som bildas på bladen kan lossna och träffa ledningen. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning är minst vindkraftverkets totala höjd, det vill säga navhöjden plus halva turbindiametern. För mer detaljerad information, kontakta elnätsföretaget eller Elsäkerhetsverket. 

Senast granskad: 2022-12-01