Elinstallatör med orange väst framför kraftledningsstolpe.

De olika verksamhetstyperna

Med verksamhetstyper menas de olika typer av arbete som ett elinstallationsföretag utför. Om ett företag till exempel ska installera en solcellsanläggning, behöver de vara registrerade för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar".

När ett elinstallationsföretag registrerar sig hos Elsäkerhetsverket ska de ange den eller de verksamhetstyper som deras verksamhet omfattar. På samma sätt ska den som beställer eller köper elinstallationstjänster kontrollera att elföretaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Vid tillsyn av företaget kommer Elsäkerhetsverket kontrollera att egenkontrollprogrammet omfattar de registrerade verksamhetstyperna. Verksamhetstyperna syns även i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Här följer en beskrivning av de olika typer av elinstallationsarbeten som företagen kan registrera sig för och vad de omfattar.

Verksamhetstyper på lågspänningsanläggningar

Följande verksamhetstyper innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC), och som lägst kräver auktorisation för lågspänning, AL.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Bostäder" får utföra alla typer av elinstallationsarbeten på elanläggningar som finns i bostäder, inklusive tillhörande byggnader som garage, förråd, friggebodar med mera. En elanläggning inom denna verksamhetstyp slutar i allmänhet med ett vanligt eluttag eller en kopplingsdosa för fast anslutning av exempelvis spis, tvättmaskin och värmepump. Elektrisk utrustning som ansluts i uttag eller kopplingsdosa tillhör inte elanläggningen.

  Om ett företag har angett verksamhetstypen Bostäder, får det även utföra de arbeten som omfattas av verksamhetstyperna Maskiner och Värme, kyla och ventilation.

  Om du har ett lantbruk och/eller hästverksamhet ska du anlita ett elinstallationsföretag inom verksamhetstypen Övriga anläggningar för användning av el (lågspänning).

  Om du ska installera en anläggning för produktion av el, till exempel en solcellsanläggning, ska du anlita ett elinstallationsföretag inom verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Allmänna och offentliga utrymmen", får utföra alla typer av elinstallationsarbeten inom exempelvis kontor, restauranger, skolor och övriga kommersiella och offentliga lokaler. En elanläggning inom denna verksamhetstyp slutar i allmänhet med ett vanligt eluttag eller en kopplingsdosa för fast anslutning av exempelvis stekbord, skrivare och datorer. Elektrisk utrustning som ansluts i ett uttag eller kopplingsdosa tillhör inte elanläggningen.

  Verksamhetstypen omfattar inte sådant elinstallationsarbete som omfattas av verksamhetstypen Bostäder.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Övriga anläggningar för användning av el (lågspänning)" får utföra alla typer av elinstallationsarbeten på elanläggningar inom vägbelysning, industrier, lantbruk/stall, utrymmen med förhöjd brandrisk eller explosiv atmosfär och medicinska utrymmen. Med andra ord anläggningar eller anläggningsdelar för användning av el som inte omfattas av verksamhetstypen Bostäder eller Allmänna och offentliga utrymmen.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Elnät lågspänning" får utföra elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Bandrift lågspänning" får utföra alla typer av elinstallationsarbete på anläggningar för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, med upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC).

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar" får utföra alla typer av elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, batterilager, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem och andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el.

  Allt elinstallationsarbete med solcellsanläggningar, till exempel förläggning av ledare med tillbehör, hopkoppling av kontaktdon och nätanslutning, ska utföras av ett elinstallationsföretag inom denna verksamhetstyp. Arbete som avser montage av stativ eller infästningssystem omfattas av kraven för elinstallationsarbete i de fall de har elsäkerhetsegenskaper.


 • Begränsade verksamhetstyper på lågspänningsanläggningar

  Verksamhetstyperna nedan innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC), och som får utföras med begränsad auktorisation, B.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Maskiner" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

  • Fast ansluta och koppla loss maskiner, motorer och apparater, till exempel tvättmaskiner, stekbord och maskiner i industrimiljö.
  • Installera ljusarmaturer, strömbrytare och uttag.

  Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Maskiner" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Värme, kyla och ventilation" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

  • Fast ansluta eller koppla loss värme-, kyl- och ventilationssystem, till exempel värmepumpar, cirkulationspumpar eller kylaggregat.
  • Installera ljusarmaturer, strömbrytare och uttag.

  Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Värme, kyla och ventilation" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Hissar, portar och rulltrappor" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

  • Fast ansluta och koppla loss hissar, portar och rulltrappor.
  • Installera ljusarmaturer, strömbrytare och uttag.

  Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Hissar, portar och rulltrappor" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.


 • Verksamhetstyper på högspänningsanläggningar

  Följande verksamhetstyper innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning över 1000 volt AC och 1500 volt DC och som kräver fullständig auktorisation, A.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Elnät högspänning" får utföra allt elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga. Exempel på detta är anläggningar för överföring och distribution samt järnvägens eldistributionssystem. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Bandrift högspänning" får utföra allt elinstallationsarbete som omfattar anläggningar för järnväg. Exempel på detta är anläggningar för hjälpkraft och kontaktledningar.

 • Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Övriga anläggningar (högspänning)" får utföra allt elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar som inte omfattas av Elnät högspänning eller Bandrift högspänning. Exempel på detta är produktionsanläggningar och anläggningar för eldistribution i industrimiljö, exempelvis ledningsnät, ställverk, transformatorer, motorer, frekvensomriktare och faskompenseringsutrustning.


 • Särskilda verksamhetstyper

  För arbete på anläggningar, oavsett om det är en låg- eller högspänningsanläggning, finns följande särskilda verksamhetstyp.

 • Företag som arbetar inom verksamhetstypen "Kabelförläggning i mark" (koncessionspliktiga nät) får utföra begränsat elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

  Verksamhetstypen omfattar följande arbeten inom alla spänningsområden:

  • Att förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina. Dock omfattas inte skarvning eller inkoppling av kabel eller jordlina.
  • Att utföra lindragning och utdragning av hängkabel (men inte kompletterande fastsättning/uppspänning/najning).
  • Att förlägga jordkabel som ingår i icke koncessionspliktigt nät, till exempel för vägbelysning, om arbetet utförs samtidigt med förläggning av kabel som ingår i koncessionspliktigt nät.

  Observera att företag som endast angett att de arbetar inom denna verksamhetstyp inte får utföra kabelförläggning som ingår i andra verksamhetstyper. Om ett företag till exempel ska utföra kabelförläggning i mark i anslutning till bostäder, måste de alltså vara registrerade för verksamhetstypen Bostäder.

  Kravet att ha en elinstallatör för regelefterlevnad gäller inte för verksamhetstypen "Kabelförläggning i mark". Däremot gäller övriga krav, som kraven på utförande, egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket.

  LÄS MER: Kabelförläggning - vad gäller?


 • Mer information om verksamhetstyperna

  Verksamhetstyperna finns beskrivna i sin helhet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:3). Mer information om verksamhetstyper finns även i avsnitt 8 i vår handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen (se länk nedan).

  LÄS MER: Kopplingen mellan verksamhetstyp och auktorisation

  Senast granskad: 2021-12-07