Övriga märkningar

På elektriska produkter finns det ofta flera märkningar. En del är obligatoriska och andra är mest till för information.

Bland annat lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet styr vilka märkningar som är obligatoriska. De märkningar som ska finnas på din produkt är i första hand CE-märket men även en typ/modellbeteckning och ett varumärke eller namn på tillverkaren så produkten kan spåras. Dessutom ska tillverkarens postadress stå på produkten så att du lätt kan komma i kontakt med denne. Om produkten är importerad så ska postadressen till denne också stå på produkten. Om produkten är för liten så kan det finnas möjlighet att ha denna märkning på förpackningen.

Vad är skillnaden mellan de olika märkningarna?  

CE-märkning

CE-märkningen anger att en produkt har bedömts överensstämma med den EU-lagstiftning som är tillämplig på produkten som CE-märket gäller för. Det finns särskilda krav på hur CE-märket ska vara utformat och i EU-försäkran ska det sedan vara tydligt enligt vilka direktiv som produkten har CE-märkts.

Säkerhetsrelaterad märkning

Det ska också finnas angivet för vilken spänning produkten är avsedd för till exempel 230 V~50 Hz, max effekt i watt. I vissa fall ska även en skyddsklass mot fukt och damm anges, så kallad IP-klass.

På produkten finns ibland en fyrkant med en mindre fyrkant inuti. Denna märkning står för att produkten är dubbelisolerad, det vill säga av isolationsklass II, och har ofta en platt stickpropp.

Det finns fler EU-direktiv

Andra direktiv som ska tillämpas är Direktiv 2011/65/EU - RoHS och 2002/96/EG - WEEE.

Omfattningen av RoHS-direktivet är kopplat till direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Läs mer om detta på Kemikalieinspektionens(RoHs) och Naturvårdsverkets(WEEE) webbplatser som är tillsynsmyndigheter för dessa direktiv.

Ekodesign och energimärkning

Ekodesignkrav innebär att produkten framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU. Energimärkningskrav däremot gör tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och ger kunden möjlighet att göra aktiva val. För mer information om ekodesign och energimärkning se Energimyndighetens webbplats.

Certifieringsmärken

Certifieringsmärken av olika slag finns ofta på din produkt. Dessa står för att produkten har kontrollerats av en oberoende part.

Senast granskad: 2019-12-18