Elledningar intill stor industri.

EMC och elkvalitet

Elkvalitet innebär att elanvändaren kan använda elen utan störningar eller avbrott. Det är särskilt viktigt för industrier, där dålig elkvalitet kan ge stora skador på anläggningar. Det går inte att bygga bort alla störningar på elnätet, därför är det viktigt att produkter och anläggningar klarar av en del störningar.

Elkvalitet är elens förmåga att uppfylla användarens behov. Kvaliteten bedöms av två faktorer: kontinuitet och spänningsnivå. Kontinuitet innebär att strömmen ska vara fri från avbrott, och spänningsnivå innebär att spänningen inte ska variera mer än inom de tillåtna riktvärdena.

Störningstyper

Det finns flera typer av störningar, men de vanligaste är spänningsdippar, transienter och flimmer.

Spänningsdippar

Spänningsdippar är när spänningen plötsligt sjunker för att sedan komma tillbaka till ordinarie nivå. Det kan vara allt från en sänkning till ett fullständigt bortfall och varar oftast bara bråkdelen av en sekund. Det kan bero på att något som kräver mycket ström kopplas på nätet, eller att åskan slår ned och en del av elnätet då stängs av under några sekunder som skydd. När elen slås på igen kommer spänningen tillbaka till ordinarie nivå.

Transienter

Transienter är en snabb och kortvarig förändring i spänningen, oftast orsakad av på- och avslagning av elektriska produkter. Lågenergilampor, LED-lampor och dimrar, som bryter och kopplar på strömmen flera gånger per sekund, skapar många transienter.

Flimmer

Flimmer är snabba variationer i spänningen som ger upphov till ljusflimmer hos lampor. Det är oftast inte skadligt för elprodukterna, men kan upplevas störande för människor. Flimmer beror på plötslig ökad strömanvändning på nätet, till exempel av en hiss, kopiator eller industrimaskin. Ju större maskin och strömanvändning, desto större geografiskt område kan drabbas av flimret.

Konsekvenser av bristande elkvalitet

Beroende på hur känslig den elektriska utrustningen är kan bristande elkvalitet ge:

  • förkortad livslängd
  • försämrad prestanda
  • stopp eller avbrott
  • bestående skada.

Industrier är beroende av jämn spänningsnivå och störningar kan ge stora skador. Störningarna går inte att bygga bort på ledningsnätet, utan för att undvika skador måste man anpassa utrustningen så att den klarar av ojämnheter i strömförsörjning och spänningsnivå.

Senast granskad: 2020-12-09