Munstycke på dammsugare med strumpbeklädda fötter i bakgrunden.

Anmäl en elprodukt

Om du har en elektrisk produkt som är farlig, inte uppfyller kraven eller om du upplever att den stör annan utrustning, kan du anmäla produkten till Elsäkerhetsverket.

Om du är missnöjd med en elektrisk produkt ska du i första hand vända dig till inköpsstället. Du kan även vända dig till Konsumentverket eller din kommuns konsumentvägledning för mer information om hur du klagar på en vara och vilka rättigheter du har som konsument.

BROSCHYR: När du har köpt en produkt som har brister

Tecknad symbol med kvinna och katt framför en laptop.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla en farlig eller störande elprodukt. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl en farlig eller störande produkt

När du anmäler en störande elprodukt

När vi hanterar ärenden om störande produkter är det ofta ett detektivarbete att avslöja störkällan. Vårt arbete underlättas avsevärt om du gör en så utförlig anmälan som möjligt. Beskriv störningen så noga du kan (frekvensområde, karaktär, tidpunkt med mera). Bifoga gärna en ljudfil. Det går snabbare att hantera ditt ärende om du har möjlighet att på egen hand söka störkällan, eller i alla fall försöka komma fram till ungefär var den finns. Tänk på att det kan vara svårt att komma tillrätta med störningar om källan finns i en privatbostad, eftersom vi inte har lagstöd för att gå in där.

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett marknadskontrollärende ska startas.

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter. Vilka produkter som kontrolleras beror på vilken typ och grad av risk produkten bedöms kunna innebära. När vi väljer att inte kontrollera en produkt beror det på en kombination av omständigheter, som exempelvis att produkten eller företaget som säljer produkten inte längre finns på marknaden, att risken för skada är mycket låg eller att bristen i produkten inte bedöms vara en säkerhetsbrist.

Vill du slå larm om missförhållanden?

Är du arbetstagare eller annan uppdragstagare och vill rapportera missförhållanden vid tillverkning, import eller distribution av vissa typer av produkter? Du kan läsa mer om vilka typer av missförhållanden som kan rapporteras till Elsäkerhetsverket på våra sidor om externa visselblåsningar.

Slå larm om missförhållanden

Senast granskad: 2024-01-24