En elmätare visar elförbrukning i kilowatt-timmar.

Byte av elmätare

Över hela Sverige pågår just nu ett omfattande arbete med att byta ut drygt 5 miljoner elmätare i framförallt bostäder. Det är ditt elnätsbolag som står för information och som utför arbetet, men här kan du få svar på några grundläggande frågor.

Precis som vid det förra stora bytet av elmätare, som genomfördes 2007-2009, så byts elmätarna även denna gång på grund av teknisk uppgradering av utrustningen. De nya mätarna ska bland annat ge bättre data och enklare avläsning av elförbrukningen. Det ska förhoppningsvis gynna både de ­­som säljer och distribuerar el och slutanvändarna av elströmmen.

Ditt elnätsbolag informerar och sköter bytet

Du som privatperson får information om mätarbytet från ditt elnätsbolag. Det är också de som ser till att själva arbetet blir utfört. Som ägare eller innehavare av en elanläggning är du alltid ansvarig för att anläggningen är säker att arbeta på. Om den som ska utföra bytet hittar fel i din anläggning som antingen gör arbetet svårt eller farligt att utföra, kan du behöva åtgärda dessa fel innan mätarbytet kan göras. Du kan läsa mer om ditt ansvar som innehavare av en elanläggning här på vår webbplats eller i vår handbok för innehavare. 

På de flesta hus sitter elmätaren på utsidan av huset, men i vissa fall kan den sitta inomhus. Då behöver den som ska utföra mätarbytet tillträde till din fastighet för att kunna göra jobbet.

Branschgemensamma anvisningar ska höja säkerheten

Det förra stora mätarbytet som genomfördes 2007-2009 finns fortfarande färskt i minnet hos framför allt elnätsföretagen och deras branschorganisation Energiföretagen Sverige, men även hos Elsäkerhetsverket. I förra bytet fanns det brister bland annat i arbetsmiljö och säkerhet. För att dessa misstag inte ska upprepas läggs fokus nu på att säkerställa kompetens och erfarenhet hos de som ska genomföra mätarbytet. Energiföretagen Sverige har arbetat fram tydliga anvisningar till sina medlemmar och till de som ska utföra mätarbytena om vem som får utföra arbetena och hur de ska genomföras på ett branschgemensamt och säkert sätt.

Elsäkerhetsverkets roll

Elsäkerhetsverket har samma roll i mätarbytet som i övrig verksamhet och samma elsäkerhetsregler gäller. Det ska vara ett elinstallationsföretag som utför bytet och anläggningen ska vara säker. Vi på myndigheten är medvetna om att frågor naturligt uppstår från alla inblandade i sådana här stora och landsomfattande projekt. Frågorna berör delvis vårt ansvarsområde, men även andra områden.

Vart kan jag vända mig med frågor?

Om du har frågor om mätarbytet ska du i första hand vända dig till ditt elnätsbolag. Både yrkespersoner och privatpersoner kan ha frågor som rör mätarbytet. Det kan till exempel handla om vilken utbildning som krävs för att få byta en elmätare, vad som händer om det finns fel i elanläggningen där mätaren ska bytas, hur elnätsbolaget kan agera om det finns brister i elanläggningen eller vem som ska stå för kostnader som uppstår. Elsäkerhetsverket kan inte svara på alla frågor, eftersom en del ligger utanför vårt uppdrag, men hänvisar gärna vidare till andra aktörer.

  • Elsäkerhetsverket har regler som reglerar vem som får utföra arbetet och att anläggningen ska vara säker.
  • Energimarknadsinspektionen har regler kring vad mätaren ska ha för egenskaper. Det är förändringar i dessa krav som föranlett behovet av att byta mätare.
  • Arbetsmiljöverket har regler riktade mot arbetsgivaren kring hur den som ska utföra arbetet ska känna sig säker vid utförandet.
  • Energiföretagen Sverige har riktlinjer till elnätsföretagen bl a rörande kompetenskrav på den som byter mätare.

Energiföretagen och Energimarknadsbyrån har utförligare information på sina webbplatser.

Senast granskad: 2024-02-06