En man och en kvinna i skyddshjälm antecknar i ett block.

Arbete vid elektrisk fara

Att arbeta med elinstallationer eller i närheten av elanläggningar kan medföra risker. El är farligt, och därför måste både arbetsgivare, innehavare och arbetstagare vara noggranna med säkerheten vid de arbeten där det kan förekomma risk för elektrisk fara.

Allt fler yrkesgrupper arbetar idag i situationer och miljöer där det kan uppstå elektrisk fara. Ofta är det osynliga faror, som är svåra att upptäcka. Därför det extra viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om riskerna och jobbar för att förebygga faror.

Det är inte bara den som jobbar som elinstallatör eller med andra elrelaterade yrken som riskerar att råka ut för farorna med el. Även den som till exempel städar i närheten av en elanläggning eller den som jobbar i skogen nära kraftledningar riskerar att drabbas. 

När finns det risk för elektrisk fara?

Det finns många situationer där risk för elektrisk fara kan uppstå i samband med arbete. Främst innefattar det allt arbete på själva elanläggningen eller den elektriska utrustningen, exempelvis användning, ombyggnation eller nybyggnation av en anläggning. Men det kan också röra sig om byggnads- eller anläggningsarbeten i närheten av exempelvis kontaktledningar, transformatorstationer eller markförlagda kablar. Även service, reparation eller rengöringsarbeten i närheten av ställverk eller elcentraler kan medföra risk för elektrisk fara. Som arbetsgivare är det viktigt att du fångar upp de situationer som kan medföra elektriska risker, redan innan något har hänt.

Arbetsgivaren alltid ansvarig för arbetsmiljön

Oavsett bransch är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och därmed också för elsäkerheten, på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att arbetstagare inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Det innefattar också att hantera situationer som kan leda till att elektriska risker uppstår.

LÄS MER: Arbetsgivarens ansvar för elsäkerheten

Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Som innehavare av en elanläggning har du ett ansvar för att se till att din anläggning är säker att arbeta på och vistas vid. Det finns mycket som du kan göra för att förhindra elolyckor och skador från el.

LÄS MER: Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har olika roller och uppdrag för att främja säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara. Tillsammans har de gett ut en handbok som stöd för både arbetsgivare och innehavare.

LÄS MER: Myndigheternas roller

Senast granskad: 2022-11-23