Närbild på kontrollblock och byggarbetare bredvid.

Vad innebär egenkontroll?

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Det övergripande kravet på egenkontrollprogram framgår av 24 § Elsäkerhetslagen. Ett elinstallationsföretag ska:

  • utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontroll­program. Egenkontrollprogrammet säkerställer att elinstallationsarbetet utförs enligt de krav som ställs i lagen och gällande föreskrifter.
  • se till att elinstallationsarbete endast utförs av en elinstallatör eller av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram.

Vad är egenkontroll?

Det finns flera områden där företag och organisationer omfattas av krav på egenkontroll och egenkontrollprogram. Det finns även frivilliga system som också kallas egenkontroll. Den här informationen handlar dock specifikt om den egenkontroll och det egenkontrollprogram som det ställs krav på i elsäkerhetslagen och detaljreglerna som hör till den, framför allt ELSÄK-FS 2017:3.

Egenkontroll innebär att det är verksamhetsutövaren själv, alltså elinstallationsföretaget, som ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att verksamheten följer gällande regler. Egenkontrollen kräver att företaget:

  • har koll på vilka elinstallationsarbeten som utförs i företaget.
  • har koll på vilka regler som gäller (elsäkerhetslagen med tillhörande förordning och myndighetsföreskrifter) och vad dessa innebär.
  • utformar de rutiner och åtgärder som krävs för att vara säker på att reglerna följs.

Egenkontrollen ersätter det överinseende av yrkesmän som elinstallatörer tidigare kunde göra.

Hur omfattande ska egenkontrollprogrammet vara?

Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete ni utför. Om ni redan har ett kvalitets- eller ledningssystem kan ni bygga vidare på det och samordna egenkontrollprogrammet med det så långt det är praktiskt lämpligt. Det viktigaste är dock att egenkontrollprogrammet beskriver och överensstämmer med den verksamhet som ni faktiskt bedriver och att ni följer elsäkerhetslagen och de detaljbestämmelser som gäller.
Om ni har en liten verksamhet kan egenkontrollprogrammet oftast vara enkelt utformat och dokumenterat i några få dokument.

Hur ska man arbeta med egenkontrollen?

Du som har ett elinstallationsföretag ska arbeta systematiskt och löpande med ett egenkontrollprogram som ska se till att ni följer de regler som gäller vid elinstallationsarbete. Vid tillsyn ska ni också kunna visa hur ni arbetar med egenkontrollprogrammet för Elsäkerhetsverket.

Ni skriver inte egenkontrollprogram för Elsäkerhetsverket utan för er själva! Tänk därför på att rutinerna behöver vara tillgängliga och begripliga för personalen så att de lätt kan hitta och förstå dem samt använda dem i praktiken. Gör dokumentationen praktiskt användbar så långt det är möjligt och gör den inte mer omfattande och detaljerad än att den går att hålla aktuell.

Egenkontroll är ett fortlöpande arbete

Ni ska regelbundet kontrollera, följa upp och utveckla er egenkontroll. Hur ofta ni ska göra uppföljningar får ni avgöra utifrån era behov. Företag med omfattande verksamhet och egenkontroll kan behöva göra uppföljningar oftare än ett företag med en enklare verksamhet och egenkontroll. Undersök systematiskt och med regelbundna intervall era rutiner för att identifiera brister och bedöma om företagets egenkontrollprogram fungerar optimalt.

Egenkontrollprogrammet ska även omfattas av en periodisk översyn, som ni ska göra minst en gång varje år.

Moment som ska ingå när du tar fram ett egenkontrollprogram för ditt företag

Innan ni får utföra elinstallationsarbete måste ni uppfylla en rad krav, bland annat kravet att ha egenkontrollen på plats. 
Nedan finns några övergripande moment som ingår när ni tar fram rutiner för företagets egenkontroll.

• Bestäm vilka elinstallationsarbeten som ni kommer att utföra.
• Ta reda på vad reglerna i elsäkerhetslagen och andra bestämmelser innebär.
• Utforma egenkontrollprogrammet i form av ett eller flera dokument eller system där ni visar hur ni kontrollerar att ni följer reglerna. (Här finns information och stöd för hur företag kan tänka när man tar fram sitt egenkontrollprogram)
• Följ upp arbetet löpande.
• Fastställ egenkontrollprogrammet minst en gång per år.

Egenkontroll

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram

Myndigheten har sammanställt ett stöd utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. 

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram.

Senast granskad: 2021-07-22