Närbild på yrkesman med ipad på arbetsplats.

Fortlöpande kontroll

Alla innehavare har ett ansvar att fortlöpande kontrollera sin elanläggning och sin elektriska utrustning för att skydda mot skador på person och egendom. Det finns även krav på att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Här hittar du information och stöd om hur du som innehavare av en starkströmsanläggning och elektrisk utrustning ser till att den är säker - med hjälp av just fortlöpande kontroll.

En av grundpelarna i regelverket kring elsäkerhet är att det är du som innehavare som ansvarar för att elanläggningen är säker. Du ska därför se till att:

  • Fortlöpande kontrollera din elanläggning och din elektriska utrustning så att den förblir säker över tid.
  • Åtgärda eventuella brister på din elanläggning och din elektriska utrustning.
  • Arbete som utförs på eller i anslutning till elanläggningen och den elektriska utrustningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter, så att det inte uppstår fara för människor eller egendom.

I denna information fokuserar vi på den första punkten och det som kallas för fortlöpande kontroll.

Syftet med fortlöpande kontroll

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att elanläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Enligt kraven i föreskrifterna ska innehavaren ta fram rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska genomföras. Rutinerna ska baseras på en riskbedömning utifrån elanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Det finns även ett krav på att rutinerna ska dokumenteras.

Syftet med den fortlöpande kontrollen är alltså att du som innehavare ska se till att elanläggningen och den elektriska utrustningen alltid är säker.

Vem är innehavare?

Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den med stöd av någon form av nyttjanderätt. Det kan vara en fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett företag eller en förening. Att klargöra vem som är innehavare är nödvändigt för att fastställa vem som har ansvar för kontroll av elanläggningen och för att vidta de olika åtgärder som kan krävas för att upprätthålla säkerheten i den.

  • Du som är innehavare ska se till att fortlöpande kontrollera och underhålla din elanläggning och din elektriska utrustning så att den förblir säker över tid och att arbete som utförs på eller i anslutning till elanläggningen och utrustningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.
  • Du som är en innehavare ska se till att fortlöpande kontrollera och underhålla din elanläggning så att den förblir säker över tid och att arbete som utförs på eller i anslutning till elanläggningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Ta fram rutiner för fortlöpande kontroll

Alla innehavare ska med hjälp av en riskbedömning ta fram rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska genomföras. Riskbedömningen görs utifrån elanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Det finns även ett krav på att rutinerna ska dokumenteras.

Tecknad symbol på vägskyltar som pekar åt varsitt håll.

Vägledning för fortlöpande kontroll

För att skapa ökad förståelse kring hur man tar fram och utformar rutiner för fortlöpande kontroll har Elsäkerhetsverket tagit fram en vägledning som ett stöd i arbetet. Vägledningen riktar sig till dig som är innehavare av en elanläggning.

Vägledning för fortlöpande kontroll

Senast granskad: 2022-12-07