Elinstallatör monterar solcellspaneler på tak

Installera din solcellsanläggning

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Att tänka på vid köp av solcellsanläggning

När du köper en solcellsanläggning ska det finnas en svensk bruks- och säkerhetsanvisning. Saknas det är produkten inte ämnad att användas i Sverige. En solcellsanläggning består vidare av ett antal komponenter som i de flesta fall lyder under EU:s gemensamma produktregler. Det innebär att dessa delar måste vara CE-märkta. CE-märkningen kan dock aldrig fullständigt garantera att du slipper problem. Erfarenheter har visat att CE-märkta produkter kan ha mycket varierade egenskaper, främst inom EMC-området. Solcellsanläggningen kan också påverkas av hur installationen är utförd.

Mer information om produktkrav och EU-direktiv

Anlita ett elinstallationsföretag

När en solcellsanläggning ska installeras måste alla elinstallationsarbeten utföras av ett elinstallationsföretag. Det inkluderar både likströms- och växelströmssidan. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister och får bara utföra elinstallationsarbete inom de verksamhetstyper som ingår i deras egenkontrollprogram. För solcellsanläggningar gäller att företaget ska vara registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Då vet du att företaget har de specifika kunskaper som krävs för att installera solceller. Företagets registrering kan du kolla upp i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

När huvudentreprenör eller underkonsulter anlitas

Om du köper solcellsanläggningen av en huvudentreprenör kan denna i sin tur köpa in elinstallationstjänster av ett elinstallationsföretag. Entreprenören räknas inte som ett elinstallationsföretag och behöver inte finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Om du inte hittar det företag du anlitat i e-tjänsten Kolla elföretaget, kontrollera då vilket företag som ska utföra själva elinstallationsarbetet och sök på deras företagsnamn istället.

LÄS MER: Om företaget saknas i registret

Ett elinstallationsföretag kan även anlita andra företag eller konsulter, till exempel snickare eller takläggare, att utföra vissa arbeten. I dessa fall måste de säkerställa att personerna verkligen uppfyller kompetenskravet enligt elinstallationsföretagets egenkontrollprogram. Arbete som avser montage av stativ eller infästningssystem omfattas av kraven för elinstallationsarbete i de fall de har elsäkerhetsegenskaper.

Krav på hur arbetet ska utföras

Tänk på att det inte är tillåtet att via en utgående gruppledning mata in energi i en elanläggning, exempelvis via en stickpropp i ett vägguttag. Kontakta alltid ett elinstallationsföretag som utför elinstallationen enligt gällande regler och enligt tillverkarens anvisningar, både för likströms- och växelströmssidan. Dessutom ska den som utför elinstallationsarbetet se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med nödvändig dokumentation, märkning och skyltning.

Om elinstallationsföretaget tillämpar svensk standard som komplement till Elsäkerhetsverkets föreskrifter, uppfyller de kravet på "god elsäkerhetsteknisk praxis". Standarden som hanterar utförandet av elinstallationer heter Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, där avsnitt 712 behandlar utförande av solcellsanläggningar.

Undvik störningar

EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, handlar om att utrustningar, såväl apparater som fasta installationer, ska fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt. EMC är ett önskvärt tillstånd - när EMC råder fungerar olika elektriska utrustningar sida vid sida. Detta behöver man ta hänsyn till vid installationen av en solcellsanläggning. Radiomottagningen i ett hus ska till exempel inte behöva störas av elektromagnetiska signaler från solcellsinstallationen. På samma sätt ska inte heller omriktaren i din solcellsanläggning påverkas eller skadas av störningar som kommer in via elnätet. 

LÄS MER: Installera solceller - vad gäller?

Innan anläggningen tas i drift

Det är du som innehavare av en elanläggning som är ansvarig för att den är säker. Innan din solcellsanläggning tas i drift är det därför viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras så att allt är säkert. Vi rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och ingår i den övriga dokumentation som elinstallationsföretaget ska lämna till dig. Om elinstallationsföretaget inte har utfört någon kontroll ska du inte heller tillåta att solcellsanläggningen tas i bruk. I ett sådant fall, eller om du är missnöjd med det utförda arbetet, bör du i första hand försöka lösa problemet direkt med det anlitade företaget. Visar det sig att arbetet är bristfälligt kan du anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

Anmäl ett elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köpare och säljare av tjänster. Här kan du istället kontakta din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument, så hjälper de dig vidare.

Olagligt elinstallationsarbete

Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds av polisen.

Även du som innehavare kan få problem om elinstallationsarbetet är utfört olagligt, till exempel vid försäljning av din fastighet eller vid ett försäkringsärende. Därför är dokumentationen från elinstallationsföretaget en viktig handling både för dig och företaget. Som innehavare är du alltid ansvarig för din elanläggning och att eventuella brister tas om hand på ett korrekt sätt.

Ikon med ett batteri och en sol

Vill du lagra din solel?

Genom att installera ett batterilager kan du i högre grad använda den el som du producerar, istället för att sälja den. Solcellsbatteriet laddas när solcellerna producerar ett överskott av el, så att elen finns där när du behöver den. Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på vid planering, installation och underhåll av batterilager.

Installation av batterilager

Senast granskad: 2023-01-11