Man i industrimiljö med kontroll.

Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Säkra elanläggningar är en förutsättning för god arbetsmiljö. Som innehavare av en elanläggning har du ett ansvar för att se till att din anläggning är säker att arbeta på, vare sig det gäller elinstallationsarbete, underhåll, rengöring eller andra arbeten.

Det finns mycket du som innehavare kan göra för att förhindra elolyckor och skador från el. Innehavaren av en elanläggning är bland annat ansvarig för att:

  • anläggningen och den elektriska utrustningen som hör till den är säkra att arbeta på och vistas vid.
  • anläggningen fungerar väl med sin omgivning och inte orsakar störningar.
  • fortlöpande kontrollera sin anläggning och utrustning, och åtgärda brister.
  • fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.
  • tillhandahålla information om anläggningen till den som ska arbeta på den.
  • se till att alla som arbetar på anläggningen har rätt kompetens för arbetet. 
  • se till att anläggningen har korrekt märkning och dokumentation, samt har den skyltning som krävs enligt regelverket.

Om det behövs ett elinstallationsföretag för att utföra ett arbete på anläggningen, ska du som innehavare alltid se till att företaget du tänker anlita finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Företaget som anlitas ska vara registrerat för de verksamhetstyper som arbetet omfattar.

TILL E-TJÄNSTEN: Kolla elföretaget 

Mer om innehavarens ansvar

Stöd och checklistor för att underlättar för innehavare finns bland annat i Elsäkerhetsverkets handböcker.

Senast granskad: 2022-12-01