Barn leker på golvet med leksaksbilar.

Elsäkra leksaker

EU har beslutat om leksaksdirektiv (2009/48/EG om leksakers säkerhet). Direktivet tillämpas från och med den 20 juli 2011. I Sverige implementeras direktivet genom en ny lag om leksakers säkerhet.

Tillsynsmyndigheter för den nya lagen är Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. För Elsäkerhetsverket innebär detta att myndigheten har föreskrifter för leksaker och utövar tillsyn.

Nyheter

Det nya leksaksdirektivet innebär stora skillnader för de kemiska aspekterna av en leksak, det vill säga vilka ämnen en leksak får innehålla. Skillnaden i krav på elektriska egenskaper hos leksaker är mindre omfattande.

Det finns flera skillnader avseende elektriska egenskaper mellan det nya och gamla direktivet i bilaga II, avsnitt IV i de två direktiven. Några av skillnaderna listas här:

  • Tidigare fick ingen del av leksaken ge en spänning som översteg 24 volt. I det nya direktivet får spänningen för åtkomliga delar av leksaken inte överstiga 24 volt.
  • Det nya direktivet innehåller ett uttalat krav på att för förutsebara fel ska leksaken skydda mot elektriska risker som kommer från en elektrisk strömkälla.
  • Det nya direktivet innehåller även ett uttalat krav på att elektriska leksaker inte ska ge upphov till brandfara.
  • Det nya direktivet innehåller krav på att om ett fel uppstår i leksakens styrsystem ska det inte ge upphov till en farlig situation.

Allt är inte leksaker

Alla leksakslika produkter ska inte betraktas som leksaker. Bilaga I innehåller en förteckning över produkter som inte räknas som leksaker. Exempel på dessa är:

  • Eldrivna fordon som är avsedda att framföras på allmän väg, trottoar eller allmän gång- eller cykelväg.
  • Funktionella pedagogiska produkter, som elektriska ugnar, strykjärn eller andra funktionella produkter som fungerar med en märkspänning på mer än 24 volt och som uteslutande säljs för att användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen. Denna grupp av produkter finns med i det gamla direktivet men texten är omformulerad och riktas därigenom delvis mot andra produkter.
  • Leksaksliknande lampor.
  • Elektriska transformatorer för leksaker.
Senast granskad: 2023-11-16