Elbil laddas i en laddstation.

Installera din laddningspunkt

Har man förberett sig och kollat upp förutsättningar och behov är nästa steg ganska enkelt, men några saker finns det fortfarande att tänka på. Som köpare av elinstallationstjänster är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.

Anlita ett registrerat elföretag

Installation av en laddningspunkt ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Utförandet skiljer sig från andra typer av installationer, därför ska elinstallationsföretaget vara registrerat för verksamhetstypen Övriga anläggningar för användning av el. Företagets registrering kan du kontrollera i vår e-tjänst Kolla elföretaget. Då vet du att företaget har de specifika kunskaper som krävs för att installera laddningspunkter. Men det är fortfarande en god idé att ta referenser på företaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Installation av laddutrustningen

Kontrollera CE-märke och bruksanvisning

Innan laddutrustningen installeras är det viktigt att kontrollera att den är CE-märkt och har svensk bruks- och säkerhetsanvisning. Saknas det är utrustningen inte ämnad för att användas i Sverige.

Krav på märkning och dokumentation

Det företag som utför elinstallationsarbetet ska se till att den del av din elanläggning som omfattas av arbetet ska förses med dokumentation och märkning enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. De föreskrifter som beskriver detta är:

Det är viktigt att känna till att lagkraven bara omfattar den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar ska kunna identifieras för drift och underhåll. Du behöver själv i avtalet med elinstallationsföretaget skriva vilken ytterligare dokumentation som du vill att de överlämnar när arbetet är klart, till exempel säkerhets- och bruksanvisningar och anvisningar om hur du ska underhålla laddningspunkten.

LÄS MER: Dokumentation och märkning

Tillämpning av svensk standard

Om elinstallationsföretaget tillämpar svensk standard som komplement till Elsäkerhetsverkets föreskrifter, uppfyller de kravet på "god elsäkerhetsteknisk praxis" i ELSÄK-FS 2022:1 (2 kap. 1 §).

Standarden som hanterar utförandet av elinstallationer heter Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, där avsnitt 722 behandlar utförande av laddningspunkter. Svensk Elstandard har även gett ut en handbok om laddning av elfordon, SEK Handbok 458. Du som kund behöver inte ha tillgång till dessa standarder då det är elinstallationsföretaget som ansvarar för att kraven uppfylls.

Innan anläggningen tas i drift

Det är du som innehavare av en elanläggning som är ansvarig för att den är säker. Innan din laddningspunkt tas i drift är det därför viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras av elinstallationsföretaget så att allt är säkert. Vi rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och ingår i den övriga dokumentationen som elinstallationsföretaget ska lämna till dig.

Olagligt elinstallationsarbete

Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds av polisen. Det är din skyldighet som anläggningsinnehavare att kontrollera att det företag som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag (se rubriken "Anlita ett registrerat elföretag" ovan).

Du som anläggningsinnehavare kan få problem exempelvis vid försäljning av fastigheten eller vid försäkringsärenden om elinstallationsarbetet utfördes olagligt. Därför är dokumentationen från elinstallationsföretaget viktig även för dig och inte bara för företaget. Du som innehavare är alltid ansvarig för din elanläggning och att eventuella brister tas om hand på ett korrekt sätt.

LÄS MER: Ansvaret för elanläggningen

Senast granskad: 2022-12-01