Man står i ett kök med en läsplatta och penna i handen.

Kontrollera din elanläggning

För att din elanläggning och elektriska utrustning ska vara säker över tid måste du fortlöpande kontrollera och underhålla den. På så sätt tar du reda på i vilket skick din elanläggning och utrustning befinner sig och vad som behöver åtgärdas.

Med "fortlöpande kontroll" menas att du ska kontrollera och säkerställa att din elanläggning och elektriska utrustning alltid är säker mot personskador och sakskador. Kontrollen minskar också risken för att din elanläggning får oönskade fel som leder till att den inte fungerar som den ska. Kravet på fortlöpande kontroll gäller för alla typer av elanläggningar, allt från den enskilda villan till den stora industrifastigheten.

Det är ditt ansvar som innehavare att fortlöpande kontrollera och se till att de brister som upptäcks också åtgärdas. För att underlätta för dig har vi tagit fram en praktisk checklista som du kan följa när du kontrollerar elanläggningen och den elektriska utrustningen i din bostad.

Checklista för kontroll av elanläggning

Hur ofta behöver jag kontrollera elanläggningen?

Den fortlöpande kontrollen bör bestå av flera olika moment som sker med olika omfattning och intervall. Hur ofta du ska göra din fortlöpande kontroll beror på hur gammal din elanläggning är, i vilken miljö elanläggningen finns och hur du använder den.

I samband med att du använder uttagen i ditt hus så bör du, med hjälp av din syn, kontrollera att uttaget är helt. Det ska inte finnas några sprickor eller missfärgningar och uttaget ska sitta fast i väggen. Denna kontroll gör du i princip dagligen.

En annan del av den fortlöpande kontrollen kan vara  att motionera din jordfelsbrytare enligt tillverkarens anvisningar. En sådan kontroll brukar ske varannan månad eller en gång i halvåret.

En rekommendation är att gå igenom hela elanläggningen och den elektriska utrustningen minst en gång per år. Tänk dock på att du måste anpassa kontrollerna utifrån förutsättningarna i just din elanläggning. Det innebär exempelvis att ju äldre din elanläggning är, desto oftare behöver du kontrollera den.

Gör en elbesiktning

För att kunna kontrollera din elanläggning är det viktigt att du först skaffar dig en grundläggande kännedom om elanläggningen. Det kan du göra genom att låta ett besiktningsföretag eller ett elinstallationsföretag genomföra en elbesiktning. En sådan ingår normalt inte i de besiktningar som brukar genomföras i samband med att man köper ett hus.

Om du bor i ett äldre hus ska du vara extra uppmärksam. Även om uttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre elanläggningar är inte heller anpassade till dagens användning av elprodukter, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Elmateriel har en begränsad livslängd och därför bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen.

Det är alltid bra att genomföra elbesiktningar, men det är extra viktigt om du flyttar in i ett hus med en äldre elanläggning (byggd före 1970) eller ett hus där användningen eller belastningen av elanläggningen väsentligen förändras.

LÄS MER: Köpa och elbesikta hus

Åtgärda fel och brister

Om du upptäcker fel eller brister när du kontrollerar din elanläggning är det viktigt att du också ser till att de blir åtgärdade. Allvarliga brister ska åtgärdas omedelbart. Om det inte är möjligt ska elanläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk. Övriga fel och brister ska åtgärdas så snart som möjligt, beroende på hur stor risken för skada är. Om du misstänker att elanläggningen eller utrustningen inte längre är säker att använda, ska den genast tas ur drift så att en mer noggrann kontroll kan genomföras. Detta innan det händer en olycka.

Senast granskad: 2022-12-01