Containrar i olika färger staplade på varandra.

Att tänka på som importör

För att en elektrisk produkt ska vara säker krävs det att den uppfyller alla de regler och krav som ställs på produkten. Som importör behöver du känna till vilka regler och krav din produkt omfattas av. För att underlätta för dig i ditt produktsäkerhetsarbete har vi tagit fram checklistor som kan vara bra att ha.

Förberedelser

 • Kontrollera att du verkligen anses vara importör. Till exempel anses du vara tillverkare av produkten om du säljer produkten i eget namn eller varumärke.
 • Identifiera vilka förordningar, direktiv och andra regler som gäller för produkten

Kontroll av tillverkning och bedömning av överensstämmelse

 • Du ska se till att den tekniska dokumentationen har upprättas och att du har tillgång till den.
 • Du ska kontrollera att en bedömning av överensstämmelse är genomförd.
 • Du ska kontrollera att tillverkaren har upprättat EU-försäkran om överensstämmelse och att denna är underskriven av tillverkaren.
 • Du ska kontrollera att produkten har CE-märkts.
 • Du ska kontrollera att produkten märkts med de säkerhetsmärkningar som krävs.
 • Du ska kontrollera att produkten märks med de identifieringsmärkningar som krävs (typ-, parti- eller serienummer).
 • Du ska kontrollera att nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.
 • Du ska kontrollera att produkten är märkt med tillverkarens namn och postadress.
 • Du ska kontrollera att produkten är märkt med ditt namn eller företagsnamn och postadress.

Krav på dokumentation

 • Säkerställ att du har tillgång till den tekniska dokumentationen i minst 10 år efter att du släppte ut den sista produkten på marknaden.
 • Spara EU-försäkran i minst 10 år efter att du släppte ut den sista produkten på marknaden.
 • Upprätta en förteckning över alla tillverkare du köpt produkten av och de distributörer som du sålt produkten till och behåll denna i minst 10 år efter att du fått respektive släppt ut den sista produkten på marknaden.

Bevaka förändringar

 • Du ska se till att förvaringen och transporten av produkten inte påverkar produktens överensstämmelse med kraven.
 • Du ska i de fall det är lämpligt med hänsyn till riskerna se till att det utförs slumpvis provning av produkterna.
 • Du ska i de fall det är lämpligt med hänsyn till riskerna granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven, och återkallelser av produkter samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

Om du upptäcker brister

 • Utred bristerna och vidta de åtgärder som krävs.
 • Informera de du sålt produkten till.
 • Om produkten utgör en risk - informera Elsäkerhetsverket.
 • Om du har sålt produkten i andra länder ska du göra en anmälan via Product Safety Business Alert Gateway.
Senast granskad: 2023-02-16