En person använder skruvmejsel.

Småföretag

I alla lokaler där små och medelstora företag finns är elanläggningar och elapparater en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Ansvaret för lokalens elsäkerhet har elinstallationens innehavare och delas mellan fastighetsägaren och den som hyr lokalen enligt följande:

  • Fastighetsägaren har ansvaret för att lokalens fasta elinstallation är i ett sådant skick att de som vistas där inte utsätts för fara.
  • Den som använder lokalen (ägare eller hyresgäst) är ansvarig för att löpande se till att elutrustning och synliga delar av den fasta elinstallationen är säker. Användaren kan i vissa fall ha ansvar för noggranna kontroller av elinstallationen, detta ska framgå av hyresavtalet.

Kontrollera synliga ledningar

Som hyresgäst eller ägare av lokalen måste du fortlöpande kontrollera att synliga ledningar, eluttag, armaturer, sladdar och apparater är i gott skick och inte har några synliga skador. Lock eller dörrar till elcentraler ska vara stängda, skyddskåpor ska sitta på plats och centraler får inte vara blockerade och därmed svåråtkomliga. Kontrollera att alla maskiner, apparater och kablar är dammfria. Dammet kan hindra kylningen och orsaka brand. Se också till att dina medarbetare är uppmärksamma och omgående rapporterar brister eller skador.

För elanläggningar som inte kräver kontroll enligt ellagstiftningen med bestämda tidsintervaller rekommenderas, att  kontroll sker vid vissa tillfällen, till exempel vid byte av hyresgäst. Om du upptäcker skador vid den fortlöpande kontrollen eller märker att anläggningen börjar bli gammal, då är det också dags att göra en noggrannare kontroll.

Installationen

Om du ansvarar för den fasta elinstallationen bör du regelbundet göra en noggrann kontroll av installationen. Kravet för en noggrann kontroll är beskrivet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3). I vissa  anläggningar ska det ingå en särskild kontroll, det gäller bland annat lokaler där många människor samlas och där följden av en försummad kontroll kan bli extra svår. Detta gäller även lokaler som är utsatta för stora påfrestningar eller representerar stora värden.

Som ansvarig för kontrollen måste du ta hänsyn till elanläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och hur den används. Ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggning, desto oftare måste den kontrolleras.

Anlita en fackman och dokumentera resultatet

När elanläggningen och/eller ansluten elektrisk materiel behöver noggrann kontroll, säkerställ att den utförs av personer med yrkesvana och som är väl förtrogna med anläggningen och gällande föreskrifter. Upptäckta fel och brister måste rättas till så snart som möjligt och vid särskilda kontroller ska enligt ELSÄK-FS 2008:3 resultatet och eventuella åtgärder dokumenteras.

Innehavare av en elektrisk starkströmsanläggning (fastighetsägare eller hyresgäst med innehavaransvaret inskrivet i hyresavtalet) är skyldig att utöva kontroll enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Den som äger eller ansvarar för användning av elektrisk materiel/utrustning ska se till att den används på avsett sätt och att den underhålls enligt gällande instruktioner/bruksanvisning. Även användaren måste i förväg försäkra sig om att elmaterielen är säker att använda.

Föreläggande

Om Elsäkerhetsverket vid tillsynsbesök upptäcker fel eller brister i en elanläggning eller i ansluten elektrisk utrustning utfärdas ett föreläggande om att felen ska rättas till inom en viss tid. Ett sådant föreläggande kan vara förenat med vite, en avgift som innehavaren måste betala om inte felen avhjälps på utsatt tid. Vid allvarligare fel kan Elsäkerhetsverket förbjuda att anläggningen används. Den som medvetet eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelser i lag, förordningar eller föreskrifter kan dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

Tecknad symbol  av en checklista.

Nya regler om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Den 1 december 2022 ersätts de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:3 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (2022:3).

Senast granskad: 2022-05-27