En person använder skruvmejsel.

Småföretag

I alla lokaler där små och medelstora företag finns är elanläggningar och elapparater en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Innehavaren av anläggningen har ansvaret för att fastställa rutiner för fortlöpande kontroll av anläggningen så att den ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Den fortlöpande kontrollen gäller både starkströmsanläggningen och den elektriska utrustningen som innehavaren råder över. Rutinerna för den fortlöpande kontrollen ska grunda sig på en riskbedömning och ska dokumenteras.

Fastighetsägaren är i normalfallet innehavare och har ansvaret för lokalens elsäkerhet, men vid en uthyrning av lokalen kan såväl fastighetsägaren och hyresgästen vara innehavare av anläggningen. Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som har rådighet över anläggningen och är innehavare. Det är därför lämpligt att parternas ansvarsfördelning framgår av hyresavtalet.

Kontrollera synliga ledningar

I din fortlöpande kontroll, kontrollera att synliga ledningar, eluttag, armaturer, sladdar och apparater är i gott skick och inte har några synliga skador. Lock eller dörrar till elcentraler ska vara stängda, skyddskåpor ska sitta på plats och centraler får inte vara blockerade och därmed svåråtkomliga. Kontrollera att alla maskiner, apparater och kablar är dammfria. Dammet kan hindra kylningen och orsaka brand. Se också till att dina medarbetare är uppmärksamma och omgående rapporterar brister eller skador.

För elanläggningar som inte kräver kontroll med bestämda tidsintervaller rekommenderas, att kontroll sker vid vissa tillfällen, till exempel vid byte av hyresgäst. Om du upptäcker skador vid den fortlöpande kontrollen eller märker att anläggningen börjar bli gammal, då är det också dags att göra en noggrannare kontroll.

Vilka regler gäller?

Kraven för den fortlöpande kontrollen framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar (ELSÄK-FS 2022:3). 

Vid den fortlöpande kontrollen ska innehavaren bland annat ta hänsyn till elanläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och hur den används. Ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggning, desto oftare måste den kontrolleras.

Upptäckta fel och brister måste rättas till så snart som möjligt.

Den som äger eller ansvarar för användning av elektrisk utrustning ska se till att den används på avsett sätt och att den underhålls enligt gällande instruktioner/bruksanvisning. Även användaren måste i förväg försäkra sig om att den elektriska utrustningen är säker att använda.

Anlita en fackman och dokumentera resultatet

Ibland kan det finnas behov av att genomföra en mer noggrann kontroll av anläggningen. Säkerställ att den utförs av personer med yrkesvana och som är väl förtrogna med anläggningen och gällande föreskrifter.

Föreläggande

Om Elsäkerhetsverket vid tillsynsbesök upptäcker fel eller brister i en elanläggning eller i ansluten elektrisk utrustning utfärdas ett föreläggande om att felen ska rättas till inom en viss tid. Ett sådant föreläggande kan vara förenat med vite, en avgift som innehavaren måste betala om inte felen avhjälps på utsatt tid. Vid allvarligare fel kan Elsäkerhetsverket förbjuda att anläggningen används.

Senast granskad: 2022-12-01