Man i arbetskläder sitter intill solpaneler på ett tak

Underhåll och kontroll av solceller

Innehavaren är skyldig att fortlöpande kontrollera att solcellsanläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Enklare kontrollpunkter kan innehavaren utföra själv. En djupare kontroll bör göras av ett elinstallationsföretag.

Innehavarens ansvar för fortlöpande kontroll framgår av ELSÄK-FS 2022:3. Innehavaren ska fastställa rutiner för fortlöpande kontroll av anläggningen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och vara dokumenterade, men föreskrifternas krav på dokumentation av rutinerna gäller inte för anläggningar som vanligen är avsedda för enskilt ändamål. Innehavaren ska även kunna tillhandahålla nödvändig information om sin solcellsanläggning och skötseln av den till dem som ska arbeta med anläggningen.

FÖR PRIVATPERSONER: Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Djupare kontroll av solcellsanläggning

En djupare kontroll av anläggningen bör göras av ett elinstallationsföretag. Det kan innehålla, men ska inte begränsas till, följande punkter:

 • Mät temperaturen på kopplingspunkter i kopplingslådor vid hög solinstrålning (IR-kamera), eller kontrollera skruvförbanden direkt och efterdra anslutningar vid behov.
 • Mät temperaturen på kontaktdon vid hög solinstrålning (IR-kamera).
 • Mät temperaturen på solcellspanelerna vid hög solinstrålning (IR-kamera kan vara en hjälp att hitta punktskador, som kan ses som varma punkter).
 • Kontrollera att alla kablar mellan solcellspanelerna och växelriktaren är korrekt förlagda och fästa samt oskadade. Det får inte finnas några yttre drag- eller tryckbelastningar på kablar och alla kablar ska vara väl samlade och skyddade mot yttre påverkan.
 • Kontrollera att alla solcellspaneler är korrekt infästa. Finns tecken på allvarlig korrosion?
 • Kontrollera att elinstallationerna är skyddade mot fukt. Finns tecken på fuktinträngning i några komponenter?
 • Kontrollera att alla lastfrånskiljare och brytare uppfyller tänkt funktion.
 • Kontrollera växelriktarens skydd att koppla ner anläggningen i händelse av ett nätbortfall.
 • Kontrollera att spänning och frekvens inte avviker från värden som gäller för normal drift.
 • Kontrollera att anläggningen är korrekt skyltad. Skyltar ska vara tydligt läsbara.
 • Gå igenom all dokumentation. Finns elscheman, skötselanvisning, bruksanvisningar och underhållsplan etc?
 • Finns det tecken på att anläggningen stör annan elektrisk utrustning (elkvalitet, övertoner, supratoner, radiostörningar på AM eller FM)?

Följande standard beskriver hur man kan bedriva underhåll av en solcellsanläggning:
Solcellsanläggningar - Fordringar på provning, dokumentation och underhåll - Del 2: Nätanslutna anläggningar – Underhåll (SS-EN IEC 62446-2, utg 1:2020)

Senast granskad: 2022-12-01