Man i arbetskläder sitter intill solpaneler på ett tak

Underhåll och kontroll av solceller

Anläggningsinnehavaren är skyldig att fortlöpande kontrollera att solcellsanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. Enklare kontrollpunkter kan anläggningsinnehavaren utföra själv. En djupare kontroll bör göras av ett elinstallationsföretag.

Anläggningsinnehavarens ansvar för fortlöpande kontroll är föreskrivet i ELSÄK-FS 2008:3. Anläggningsinnehavaren ska även kunna tillhandahålla nödvändig information om sin solcellsanläggning och skötseln av den till dem som ska arbeta med anläggningen.

FÖR PRIVATPERSONER: Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Tecknad symbol av en checklista.

Nya regler om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Den 1 december 2022 ersätts de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:3 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (2022:3).

Djupare kontroll av solcellsanläggning

En djupare kontroll av anläggningen bör göras av ett elinstallationsföretag. Det kan innehålla, men ska inte begränsas till, följande punkter:

 • Mät temperaturen på kopplingspunkter i kopplingslådor vid hög solinstrålning (IR-kamera), eller kontrollera skruvförbanden direkt och efterdra anslutningar vid behov.
 • Mät temperaturen på kontaktdon vid hög solinstrålning (IR-kamera).
 • Mät temperaturen på solcellspanelerna vid hög solinstrålning (IR-kamera kan vara en hjälp att hitta punktskador, som kan ses som varma punkter).
 • Kontrollera att alla kablar mellan solcellspanelerna och växelriktaren är korrekt förlagda och fästa samt oskadade. Det får inte finnas några yttre drag- eller tryckbelastningar på kablar och alla kablar ska vara väl samlade och skyddade mot yttre påverkan.
 • Kontrollera att alla solcellspaneler är korrekt infästa. Finns tecken på allvarlig korrosion?
 • Kontrollera att elinstallationerna är skyddade mot fukt. Finns tecken på fuktinträngning i några komponenter?
 • Kontrollera att alla lastfrånskiljare och brytare uppfyller tänkt funktion.
 • Kontrollera växelriktarens skydd att koppla ner anläggningen i händelse av ett nätbortfall.
 • Kontrollera att spänning och frekvens inte avviker från värden som gäller för normal drift.
 • Kontrollera att anläggningen är korrekt skyltad. Skyltar ska vara tydligt läsbara.
 • Gå igenom all dokumentation. Finns elscheman, skötselanvisning, bruksanvisningar och underhållsplan etc?
 • Finns det tecken på att anläggningen stör annan elektrisk utrustning (elkvalitet, övertoner, supratoner, radiostörningar på AM eller FM)?

Följande standard beskriver hur man kan bedriva underhåll av en solcellsanläggning:
Solcellsanläggningar - Fordringar på provning, dokumentation och underhåll - Del 2: Nätanslutna anläggningar – Underhåll (SS-EN IEC 62446-2, utg 1:2020)

Senast granskad: 2022-05-27