Europeiska unionens flagga i färg på ett dator-tangentbord.

De olika produktkraven

I mitten av 1980-talet införde EU något som kallas Nya metoden (New Approach). Syftet med Nya metoden var att skapa ett gemensamt regelverk inom hela EU för bland annat elektriska produkter. Detta skulle säkerställa den fria rörligheten av produkter inom EU och samtidigt vara konkurrensneutralt. 

Nya metoden innebär att ansvaret för säkerheten hos produkter som placeras på marknaden ligger hos leverantören eller importören. Genom CE-märkningen intygas att produkten uppfyller alla gällande säkerhetskrav.

För elektriska produkter finns sex olika EU-direktiv som Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar för:

  • ATEX (Produkter i explosionsfarliga miljöer)
  • EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet)
  • GPSD (Generella produktsäkerhetsdirektivet)
  • LVD (Lågspänningsdirektivet)
  • TSD (Leksaksdirektivet)
  • RED (Radioutrustningsdirektivet)

Dessa direktiv är genomförda i svensk lagstiftning och med stöd av denna lagstiftning utövar Elsäkerhetsverket tillsyn, bland annat genom att kontrollera olika produkter som finns på marknaden, så kallad marknadskontroll.

Senast granskad: 2024-02-06