Två personer diskuterar diagram på en skärm.

Korta fakta om Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverket arbetar vi för hög elsäkerhet och för att elektriska produkter inte ska störa varandra, så kallad EMC. På denna sida kan du ta del av vårt arbete i form av korta fakta och siffror.

För att nå vår vision om trygg och störningsfri el, arbetar vi bland annat med tillsyn och kontroll av elanläggningar, elinstallationsföretag och elektriska produkter. Vi utfärdar föreskrifter, handlägger auktorisationsansökningar och ansvarar för registreringen av elföretag. Vi hjälper också till vid utredningar av elolyckor och elbränder, och svarar på frågor från medborgarna. 

LÄS MER: Vad Elsäkerhetsverket arbetar med

Siffror och fakta 2021

Tillsyn av elanläggningar och elinstallationsföretag

Varje år tillsynar våra elinspektörer en rad elanläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer runt om i Sverige. Under 2021 avslutades 376 tillsynsärenden. 272 av dessa var tillsyn av elinstallationsföretag. I en stor del av ärendena åtgärdades brister på frivillig väg. Totalt 122 ärenden ledde till föreläggande och vite. 67 elinstallationsföretag togs bort från vårt företagsregister.

Kontroll av elektriska produkter

I vårt uppdrag ingår att kontrollera att elprodukter som finns på marknaden är säkra att använda. Efterlevs inte reglerna kan vi utfärda försäljningsförbud. Under 2021 kontrollerade vi 1 438 produkter. Totalt 1 290 produkter stoppades.

Auktorisationshandläggning

Det krävs en auktorisation för att få arbeta som elinstallatör. Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om auktorisation. Under 2021 inkom 1 372 sådana ansökningar och av dessa beviljades 1 141 stycken.

Företagsregistrering

Alla elinstallationsföretag som utför arbete på annan anläggning måste vara regisrerade hos Elsäkerhetsverket. I slutet av 2021 fanns drygt 13 900 aktiva elföretag i vårt företagsregister. 

Utredning av elolyckor

Under 2021 har 491 elolycksfall och 365 tillbud anmälts till vår databas för elolyckor och tillbud. 2 personer omkom under året till följd av en elolycka.

Frågor från medborgarna

Under 2021 kom 2 859 skriftliga frågor in till myndigheten från medborgarna. 

Finansiering

Elsäkerhetsverket finansieras i huvudsak av elsäkerhetsavgiften, som betalas in till statskassan. Anslaget för 2021 var cirka 62,3 miljoner kronor.

Senast granskad: 2022-07-28