Farlig sladd där isoleringen gått sönder.

Vanliga fel och brister hos elektriska produkter

Varje år testar Elsäkerhetsverket flera olika elektriska produkter, här är några av de vanligaste felen och bristerna vi finner i vår marknadskontroll.

Administrativa brister

För att få sälja elektriska produkter inom EU måste vissa administrativa krav uppfyllas. Detta kan gälla t.ex. dokumentation som ska finnas för produkten, märkningskrav och att produkten ska ha en bruksanvisning på svenska.

 • Produkten uppfyller inte längre de krav som ställs eller motsvarar inte den produkt för vilken EU-försäkran om överensstämmelse ursprungligen har upprättats (på grund av ändringar som gjorts i produktens konstruktion).
 • Produktens konstruktion har inte ändrats så att den motsvarar en uppdaterad harmoniserad standard (med strängare krav) som har trätt i kraft.
 • Det finns ingen EU-försäkran för produkten. T.ex. om man i stället för EU-försäkran om överensstämmelse endast har ett certifikat från ett testinstitut eller liknande så uppfyller produkten inte kraven.
 • EU-försäkran är felaktig och gäller inte. ex. om det är annan än tillverkaren som undertecknat EU-försäkran, eller om den inte innehåller identifiering av den produkt som den avser att omfatta.
 • Det finns ingen bruksanvisning på svenska.
 • Produkten är inte märkt med identifieringsmärkning eller information om tillverkaren och importören.
 • Det finns inget CE-märke.
 • CE-märket är felaktigt utformat, syns inte eller sitter inte fast.

Tekniska brister

Produkter som säljs inom EU ska vara säkra och uppfylla kraven. Tekniska brister kan leda till att en produkt orsakar person- eller egendomsskada.

 • Det är en otillåten stickpropp på produkten
 • Spänningsförande delar är åtkomliga och kan vidröras.
 • Bristfällig isolering mellan produktens spänningsförande delar och de metallytor som kan vidröras
 • Grundisolerade ledningar ligger direkt mot en ledande metallyta som kan vidröras.
 • Grundisolerade ledningar ligger direkt mot en ledande metallyta som kan vidröras.
 • Produktens sladd tål inte kyla.
 • Det switchade nätaggregatet som tillhör produkten (switching mode power supply, SMPS) uppfyller inte kraven.
 • Bristfällig isolering i adaptern.
 • Produkten klarar inte spänningstålighetsprovet.
 • Produktens hölje uppfyller inte kraven på brandtålighet.
 • Produkten har fel (för låg) IP-klass.
 • Den IP-klass som uppgetts för produkten uppfylls inte och vatten m.m. kan tränga in.
 • Produktens stomme klarar inte ett slagprovet.
 • Fel utförande på uttaget eller stickproppen.
 • Produktens beröringsyta blir för varm.
 • Ledningens tvärsnittsyta är för liten.
 • Dragavlastningen är bristfällig.
Senast granskad: 2020-09-22