hamn med småbåtar

Småbåtshamnar

Är du innehavare och ansvarig för en småbåtshamn så kan du här läsa vidare om ditt ansvar. Det är mycket viktigt att du utför kontroller av din starkströmsanläggning. Det är vid dessa kontroller som fel eller brister upptäcks och kan åtgärdas snabbt för att undvika olyckor. Då dessa anläggningar ofta är hårt utsatta för vind och vatten är det extra viktigt att kontroller görs regelbundet.

Att vara innehavare av en småbåtshamn innebär att du är ansvarig för att elanläggningen är säker, att inte människor och egendom kommer till skada. För att minska riskerna och för att förbättra säkerheten ska kontroller ske med bestämda rutiner och tidsintervall. Om brister upptäcks som innebär omedelbar fara ska dessa åtgärdas omgående.

Att kontrollera fortlöpande

Med kontroll menas här att rutinkontroller ingår i den dagliga verksamheten för att upptäcka och åtgärda brister så snart som möjligt.

Särskild kontroll

Med särskild kontroll menas att kontrollen sker med bestämd tidsintervall och ska göras på anläggningar som utsätts för stora påfrestningar, till exempel vissa anläggningar utomhus. För småbåtshamnar är det lämpligt med kontroll varje år innan säsongen startar. Kontrollen ska göras av en person med yrkesvana, som är bekant med denna typ av anläggning och som känner till gällande föreskrifter. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras.

En säkrare anläggning

Det är viktigt att starkströmsanläggningen är utförd på ett korrekt sätt för att förhindra allvarliga olyckor. Tänk på att anlita en behörig installatör för elinstallationsarbeten.

Jordfelsbrytare

I nya elanläggningar uppförda 1994 eller senare är jordfelsbrytare ett krav, vilket det inte är i äldre elanläggningar. Vi rekommenderar att jordfelsbrytare ska finnas installerad även i äldre anläggningar. Utförligare anvisningar för jordfelsbrytare finns i Elinstallationsreglerna, utgivna av SEK Svensk Elstandard.

Rutiner, regler och information

Det är viktigt med rutiner och tydlighet kring användning av el. Du kan till exempel ta fram regler och informera om hur el får användas inom anläggningen. Det är också viktigt att ha fastställda rutiner om brister i elanläggningen skulle upptäckas.

Senast granskad: 2019-11-25