Domarklubba med uppslagen bok i bakgrunden.

Lagar och regler för vägbelysning

För vägbelysningsanläggningar gäller samma regelverk som för övriga starkströmsanläggningar.

Elsäkerhetslagen (2016:732)

I elsäkerhetslagen finns följande paragrafer som du bör vara särskilt uppmärksam på:

"Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att
1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. (6 §)"

Utförande, ändring eller reparation av en vägbelysningsanläggning är elinstallationsarbete och ska utföras av elinstallatör eller någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram (enligt 27 §).

Elsäkerhetslag 2016:732, på riksdagens webbplats

Föreskrifter

Elsäkerhetsverket har gett ut tre föreskrifter med mer detaljerade regler.

Utförande av belysningsanläggning

Utförandet ska ske enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1, med ändringar.
ELSÄK-FS 2008:1

Det vanligaste, och enklaste, sättet att uppfylla föreskriften är att använda svensk standard. Här avses i första hand SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – utförande av elinstallationer för lågspänning, som även kallas "elinstallationsreglerna".

Underhåll av belysningsanläggning

För ett säkert underhållsarbete behöver man bland annat en elsäkerhetsplanering. Svensk standard SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar, aktuell utgåva, kan användas. Även branschanvisningar gällande elsäkerhet vid arbete kan användas för att anpassa arbetet utifrån elanläggningstyp.

I handboken Arbete vid risk för elektrisk fara beskrivs hur ansvarsfördelningen ser ut mellan innehavare av belysningsanläggning och arbetsgivare, när det gäller arbetsmiljö.

Kontroll av belysningsanläggning

Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:3, med ändringar, för tydligare anvisningar om hur en starkströmsanläggning ska kontrolleras för att ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el.
ELSÄK-FS 2008:3

Nya föreskrifter och allmänna råd om starkströmsanläggningar

Den 1 december 2022 ersätts de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:1-3 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om starkströmsanläggningar (2022:1-3).

Vad innebär de nya starkströmsföreskrifterna?

Senast granskad: 2022-05-27