Domarklubba med uppslagen bok i bakgrunden.

Lagar och regler för vägbelysning

Vägbelysningsanläggningar omfattas av samma regelverk som övriga starkströmsanläggningar.

Elsäkerhetslagen (2016:732)

I elsäkerhetslagen finns följande bestämmelser som du bör vara särskilt uppmärksam på:

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att:
1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. 

27 § Utförande, ändring eller reparation av en vägbelysningsanläggning är elinstallationsarbete och ska utföras av elinstallatör eller någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Elsäkerhetslag 2016:732 (Riksdagens webbplats)

Föreskrifter

Elsäkerhetsverket har gett ut föreskrifter med mer detaljerade regler.

Utförande av belysningsanläggning

Utförandet ska ske enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2022:1.

Det vanligaste, och enklaste, sättet att uppfylla föreskrifterna är att använda svensk standard. Här avses i första hand SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – utförande av elinstallationer för lågspänning, som även kallas "elinstallationsreglerna".

Kontroll av belysningsanläggning

En innehavare av en starkströmsanläggning ska enligt 6 § elsäkerhetslagen se till att det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3, finns tydligare anvisningar om krav på den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och ska dokumenteras.

Underhåll av belysningsanläggning

För ett säkert underhållsarbete behöver man bland annat en elsäkerhetsplanering. Elsäkerhetsverket har inte gett ut föreskrifter om elsäkerhetsplanering men svensk standard SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar kan användas. Även branschanvisningar gällande elsäkerhet vid arbete kan användas för att anpassa arbetet utifrån elanläggningstyp.

I handboken Arbete vid risk för elektrisk fara beskrivs också hur ansvarsfördelningen ser ut mellan innehavare av belysningsanläggning och arbetsgivare, när det gäller arbetsmiljö.

Senast granskad: 2022-12-01