Ett villakvarter sommartid.

Regeringsuppdrag: Elbesiktning i bostäder

Regeringen har gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Syftet med uppdraget är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäder. Här kan du följa projektets resultat.

Senaste nytt om projektet

2022-01-25: Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds (pressmeddelande)

2022-06-30: Anmälan till informationsträff om elbesiktningar i bostäder

Bakgrund 

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder i bostäder på grund av brister i elinstallationer och elprodukter, i vissa fall med dödlig utgång. I vår tidigare rapport, Elsäkerhet i bostäder 2019, framgår att räddningstjänsten varje år rycker ut till omkring 1800 bränder som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Samma undersökning visar att cirka 350 barn årligen drabbas av så pass allvarliga elolyckor i bostäder att de behöver uppsöka sjukvård. Andra undersökningar som vi har gjort visar även att olagliga elinstallationsarbeten förekommer i många bostäder.

En annan viktig bakgrundsfaktor till utredningen är de kostnader som kan relateras till elbränder i bostäder. Enligt statistik från Svensk Försäkring uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor år 2020. Orsakerna till elbränderna kan oftast kopplas till åldern på bostadens elanläggning, belastningen av elanläggningens olika delar och utförandet av elanläggningen.

Med detta som bakgrund har vi under 2022 fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av krav om besiktningar av elinstallationer i bostäder. Vi ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar bedömer vi skulle göra att innehavaren av bostaden får mer kunskap om sin elanläggning och därmed har lättare att åtgärda fel och brister som upptäcks. I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, och mer elsäkra bostäder.

Sex fokusområden

För att kunna redogöra för hur ett system som premierar elbesiktningar kan se ut kommer projektet att arbeta med sex fokusområden. Dessa kommer att innehålla statistik om elrelaterade bränder och elolyckor i bostäder, undersöka om det finns andra länder med system som premierar elbesiktningar, identifiera olika aktörers ansvar samt redogöra för vad en elbesiktning minst bör innehålla.

De sex fokusområdena är:

  1. Sammanställning av statistik rörande elolyckor i hemmen, elrelaterade bränder i bostäder och nuvarande antal elbesiktningar i bostäder.
  2. Studie av andra länders system.
  3. Försäkringsbolagen och dolda fel-försäkringar.
  4. Aktörers ansvar: köpare, säljare, innehavare, mäklare och besiktningsföretag.
  5. Elbesiktningars innehåll.
  6. Förslag på alternativa system.

Tidplan

Utredningen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022.

Senast granskad: 2022-06-30