Ett villakvarter sommartid.

Regeringsuppdrag: Elbesiktning i bostäder

Regeringen gav Elsäkerhetsverket i december 2021 i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Syftet med uppdraget var att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäder. Nu är utredningen klar och en rapport som beskriver arbetet finns i vår publikationsshop. På denna sida finns bakgrunden till utredningen, en kortare sammanfattning och våra rekommendationer kring elbesiktningar, skyddsåtgärder och kontroller av din bostad.

Bakgrund till utredningen

Varje år sker allvarliga elolyckor och elbränder i bostäder på grund av brister i elinstallationer och elprodukter, i vissa fall med dödlig utgång. I vår tidigare rapport, Elsäkerhet i bostäder 2019, framgår att räddningstjänsten varje år rycker ut till omkring 1800 bränder som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. I Elolycksfallsrapport 2018 kan man läsa att cirka 280 barn årligen drabbas av så pass allvarliga elolyckor i bostäder, att de behöver uppsöka sjukvård. Andra undersökningar som vi har gjort visar att olagliga elinstallationsarbeten förekommer i många bostäder.

En annan viktig bakgrundsfaktor till utredningen är de kostnader som kan relateras till elbränder i bostäder. Enligt statistik från Svensk Försäkring uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor år 2020. Orsakerna till elbränderna kan oftast kopplas till åldern på bostadens elanläggning, belastningen av elanläggningens olika delar och utförandet av elanläggningen.

Under 2022 har en utredning genomförts där vi sett över behovet av krav om besiktningar av elinstallationer i bostäder. Detta har resulterat i en rapport som finns för nedladdning i vår publikationsshop.

Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Ladda ner rapporten

Du kan öppna och ladda ner rapporten i vår publikationsshop. Du kan också beställa tryckta exemplar via vår print-on-demand-tjänst.

TILL RAPPORTEN: Elbesiktningar i bostäder

Utredningens innehåll

Elsäkerhetsverket har kartlagt hur det ser ut i 16 europeiska länder. Av de undersökta länderna har drygt hälften någon form av besiktningssystem, medan den andra halvan likt Sverige inte har det. Det går inte att säga vilken effekt elbesiktningarna har haft för att minska elbränder och elolyckor i de olika länderna, eftersom det saknas tillförlitlig och jämförbar statistik på området.

Vilken nytta kan ett system med krav på elbesiktningar ge? För att svara på det har Elsäkerhetsverket låtit ett konsultföretag utföra kostnadsnyttoberäkningar på kostnaden för att införa elbesiktningar och nyttan i minskat antal elbränder. Motsvarande beräkningar har Elsäkerhetsverket genomfört för elolyckor.

I regeringsuppdraget ingick att titta på regleringen av olika aktörers ansvar och identifiera eventuella förbättringsmöjligheter för att klargöra ansvarsförhållanden och tydliggöra de olika aktörernas roller. Utredningen har inte kunnat visa på några brister av regleringen av ansvar, men den visar att ägaren av en bostad inte alltid känner till sitt ansvar som anläggningsinnehavare. Det är en brist då innehavaren inte tar sitt ansvar, vilket i förlängningen riskerar leda till elolyckor och elbränder.

Sammanfattning av utredningens resultat

Vår utredning visar att elbesiktningar i bostäder i Sverige kan minska mängden elbränder och elolyckor, men att effekten av elbesiktningar är relativt låg då många av orsakerna till elbränder och elolyckor inte kan upptäckas genom en elbesiktning av fasta elinstallationer och fast installerade apparater. Bränder som orsakas av elprodukter och spisbränder står för en betydande del av elbränderna och dessa bränder kan en elbesiktning inte hjälpa till att förhindra. Regler om krav på elbesiktningar är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart. Utredningen visar också att det finns kunskapsbrister om ansvaret för sin elanläggning vilket medför att man kanske inte uppfyller sina skyldigheter. Det skulle också behövas mer forskning på området så att man kan få fram bättre anpassad statistik för att kunna jämföra allvarlighetsgrader för skadade i elolyckor och elbränder, med andra typer av olyckor.

Vanliga frågor och svar om utredningen

 • Utredningen visar att:

  • Elbesiktningar kan minska mängden elbränder och elolyckor, men får inte den effekt på samhällsnivå som önskas. Det beror på att elbränder och elolyckor ofta orsakas av elprodukter eller fel i elanläggningen som inte alltid upptäcks vid en elbesiktning.
   Regler om krav på elbesiktningar är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart.
  • Det finns kunskapsbrister om ansvaret för sin elanläggning vilket medför att man kanske inte uppfyller sina skyldigheter.
  • Det skulle behövas mer forskning på området så att man kan få fram bättre anpassad statistik för att kunna jämföra allvarlighetsgrader för skadade i elolyckor och elbränder, med andra typer av olyckor. Därmed skulle det bli möjligt att få en tydligare värdering av vilka kostnader som samhället är villiga att betala, så kallad humankostnad.
 • Vi har tittat på kostnaden för egendomsskador vilken är relativt enkel att bestämma och vi har även belyst det faktum att det finns många bränder där orsaken är okänd. Svårigheten ligger i att fastställa antalet skadade till följd av både elbränder och elolyckor samt dess allvarlighetsgrad i jämförelse med andra olyckor. Dessutom har det visat sig vara svårt att värdera vad samhället är villigt att betala för att undvika dessa skador, så kallad humankostnad.

 • Ja, vi har kartlagt hur det ser ut i 16 andra europeiska länder. Djupare utredning har gjorts av hur det ser ut i Norge, Danmark och Belgien vilket går att läsa om i rapporten samt i en förstudie som gjordes våren 2021 (Danmark). Andra länders system går inte att direkt överföra till Sverige, vi har olika regler och hantering av elsäkerhet och tillsyn, men det går att hämta inspiration från dem.

 • Vissa försäkringsbolag har detta redan idag, vilket ger köparen en större trygghet vid affären. Samtidigt finns det försäkringsbolag som i sina dolda fel-försäkringar helt friskriver sig från fel i bostadens elanläggning. Kontrollera vad just ditt försäkringsbolag har för villkor.

 • En elbesiktning är en bra metod för att kontrollera sin elanläggning och för att ta reda på om det finns brister som måste åtgärdas. Det finns vissa tillfällen där vi ser att det finns förhöjda risker och därför är extra motiverat att genomföra elbesiktningar. Det kan exempelvis vara i samband med överlåtelse av ett äldre hus och i de fall där användningen eller belastningen förändras väsentligt. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att du minst genomför en elbesiktning

  • vid överlåtelse av äldre hus (byggda före 1970), och
  • vid överlåtelse där användningen eller belastningen av elanläggningen väsentligen förändras.

  Det finns skyddsåtgärder och kontroller som du som innehavare kan göra för att din anläggning ska bli säkrare. Exempel på det är

  • Att installera en jordfelsbrytare där det saknas och att testa den regelbundet.
  • Att byta ut jordfelsbrytare från typ AC till typ A för uttag för allmänbruk.
  • Se även till att kontrollera din elanläggning fortlöpande –  länk till checklistor och handledning finns längre ned på denna sida.
 • All användning av el kommer med en risk, och Elsäkerhetsverket undersöker löpande hur ny teknik påverkar både elsäkerheten och störningsfriheten i samhället. Om en viss typ av elanläggning eller teknik/produkt har en förhöjd risk så kan vi hantera det genom anläggningstillsyn och marknadskontroll men också genom informationsgivning. Ger dessa möjligheter inte rätt effekt kan krav komma att utformas.

  På vår webbplats finns information för den som vill installera solceller, batterilager eller elbilsladdare. Hur dessa anläggningar ska utformas för att vara säkra finns beskrivet i svensk standard.

 • Småhus byggda före 1970 har högre risker och brinner därför oftare vilket framgår av brandstatistiken. Teknik och material har utvecklats sedan 1970 och är idag mycket säkrare. Bland annat var det vanligt under tiden före 1970 att installera så kallade OVIR-kablar, något som vi idag ser medför risker. Hushållen använder också idag fler elprodukter och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen.

 • Elsäkerhetsverkets rekommendationer

  En elbesiktning är en bra metod för att kontrollera sin elanläggning för att ta reda på om det finns brister som måste åtgärdas. Det finns vissa tillfällen där vi ser att det finns förhöjda risker och där det därför är extra motiverat att genomföra elbesiktningar. Det kan exempelvis vara i samband med överlåtelse av ett äldre hus och i de fall där användningen eller belastningen förändras väsentligt. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att du minst genomför en elbesiktning

  • vid överlåtelse av äldre hus (byggda före 1970), och
  • vid överlåtelse där användningen eller belastningen av elanläggningen väsentligen förändras.

  Det finns skyddsåtgärder och kontroller som du som innehavare kan göra för att din anläggning ska bli säkrare. Exempel på det är

  • Att installera en jordfelsbrytare där det inte finns och att testa den regelbundet.
  • Att byta ut jordfelsbrytare från typ AC till typ A för uttag för allmänbruk.
  • Se även till att kontrollera din elanläggning fortlöpande –  länk till checklistor och handledning finns längre ned på denna sida.

  Pressmeddelanden

  Senast granskad: 2022-06-30