Ett barn och en vuxen läser en tidning tillsammans vid frukostbordet.

Elsäkerhet för produkter

Sveriges regelverk för elektriska produkter säger att människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter. Detta innebär skydd mot bland annat elchock, brand och elektromagnetiska fält.

Det EU-direktiv som normalt reglerar säkerhet för elektriska produkter benämns 2014/35/EU, ofta kallat Lågspänningsdirektivet (LVD). Genom Elsäkerhetslagen (SFS 2016:732), Elsäkerhetsförordningen (SFS 2017:218)  och föreskriften ELSÄK-FS 2016:1 har Sverige infört ett regelverk anpassat efter detta direktiv.

Tillämpningsområde

Elsäkerhetsverkets föreskrift om elektrisk materiel omfattar all elmateriel. Detta oberoende om det handlar om en produkt som riktar sig till konsumenter eller en produkt för yrkesmässigt bruk. Däremot finns det en begränsning gällande den spänning utrustningen är konstruerad för, märkspänningen ska vara mellan 50 V växelström och 1000 V växelström eller75 V likström och 1500 V likström. I Elsäkerhetsförordningen finns säkerhetskrav som gäller all elektrisk materiel oavsett spänning, men de är av en mer övergripande karaktär.

Föreskrifterna gäller inte för:

  • elektriska komponenter avsedda att monteras i annan elektrisk materiel, vilkas säkerhet huvudsakligen endast kan bedömas när de är monterade, samt
  • elektrisk materiel som endast är avsedd för export till tredje land.
Senast granskad: 2023-04-24