Gammal elcentral på yttervägg

Din anläggning - ditt ansvar

Äger du eller ditt företag eller organisation lokaler med el i? Då är du anläggningsinnehavare och ansvarar för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt.

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag. Du är också ansvarig för att de elarbeten som görs på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens. 

LÄS MER: Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Vid arbete på din anläggning

Fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, installeras av ett elinstallationsföretag. Både anläggningsinnehavare och elinstallationsföretag har enligt elsäkerhetslagen ett särskilt ansvar vid arbete på anläggningen, men för olika saker. Båda behöver ha anläggningskännedom, det vill säga tillräcklig kunskap om anläggningen för att elinstallationsföretaget ska kunna utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt. Utför du arbete på din egen elanläggning spelar du båda rollerna samtidigt.

Anläggningsinnehavarens skyldigheter

Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att:

  • se till att anläggningen är säker.
  • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
  • ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Det gör du enkelt via vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Elinstallationsföretagets skyldigheter

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på anläggningen:

  • ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt.
  • utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.
  • utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
  • se till att bara personer med auktorisation som elinstallatör eller andra personer som omfattas av företagets egenkontrollprogram utför elinstallationsarbetet.

Du kan själv vara ett elinstallationsföretag

Utför du elinstallationsarbete på din egen anläggning? Då är du och ditt företag eller organisation ett elinstallationsföretag. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i och innebär att du måste uppfylla de krav som ställs på elinstallationsföretag.

LÄS MER: Krav på elinstallationsföretag