Elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 trädde elsäkerhetslagen i kraft. Genom lagen fick Sverige ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

De tidigare reglerna var närmare 100 år gamla, så det fanns goda skäl till att göra förändringar. Ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behövde bli tydligare och anpassas till dagens samhälle. Dessutom behövde konsumenternas ställning stärkas. Elsäkerhetsverket hade också behov av bättre möjligheter att utöva tillsyn.

I elsäkerhetslagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Lag, förordning och föreskrifter

Elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade bestämmelser i elsäkerhetsförordningen och myndighetsföreskrifter. De som utför elinstallationsarbete omfattas av följande regler efter den 1 juli 2017:

Vad innehåller föreskrifterna?

Elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:2)

 • Allmänna råd till definitionen av elinstallationsarbete
 • Undantag från kraven för vissa elinstallationsarbeten

Elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:3)

 • Verksamhetstyper
 • Krav på vilken auktorisation elinstallatören för regelefterlevnad ska ha
 • Särskilda krav vid utförande
 • Särskilda krav på egenkontrollprogram
 • Registrering

Auktorisation som elinstallatör (ELSÄK-FS 2017:4)

 • Vilka auktorisationer som finns
 • Krav på utbildning och praktisk erfarenhet för auktorisation
 • Hur ansökan ska gå till
 • Omvandling av utländska auktorisationer (YKD)

Handbok till din hjälp

Regelverket beskrivs grundligt i vår handbok för elinstallationsföretag.

Mer information

Senast granskad: 2023-06-20