Barn leker med eldosa

Vårt uppdrag

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Vårt uppdrag beslutas av regeringen. I instruktionen för Elsäkerhetsverket (2007:1121) står att vårt övergripande mål är:

"att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)."

Elsäkerhetsverket hör till Klimat-och näringslivsdepartementet och förutom uppdraget som beskrivs i instruktionen får vi även uppgifter genom regleringsbrev och andra beslut från regeringen.

LÄS MER: Detta arbetar Elsäkerhetsverket med

Så ser uppdraget ut

Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det gör vi främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå.

Elsäkerhetsverket handlägger också ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett register över elinstallationsföretag. Vi bidrar till kunskapsuppbyggnad kring elsäkerhet och EMC genom projekt, analyser och utredningar. Myndigheten ansvarar vidare för krishantering i både fredstid och vid höjd beredskap. Vi har också en omfattande informationsverksamhet med webbplatsen som bas.

Vår vision

Elsäkerhetsverket har som vision att verka för en trygg och störningsfri el. För att uppnå visionen arbetar vi mot tre specifika områden:

  • Säkra och fungerande anläggningar och produkter
  • Tillräckligt medvetande hos allmänheten
  • Rätt kompetens hos yrkesfolk och branschaktiva
Senast granskad: 2024-01-02