Avgifter

Senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser, ska du som nätinnehavare betala in elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Storleken på avgifterna styrs av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift samt elsäkerhetsavgift. Avgiften tas ut med antal uttagspunkter som bas. Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

Aktuella avgifter för elberedskap, nätövervakning och elsäkerhet
Typ av avgift Uttagspunkt för lågspänning Uttagspunkt för högspänning
Elberedskapsavgift 90 kronor 4 897 kronor
Nätövervakningsavgift 4 kronor 35 öre 870 kronor
Elsäkerhetsavgift 11 kronor 10 öre 905 kronor

Ovanstående avgifter gäller per helår och är utan moms. När nätinnehavaren tar ut avgiften ska normalt moms tas ut från kunden. Reglerna för detta finns i 7 kapitlet 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Enligt Skatteverket ska avgiften ses som ett led i tillhandahållandet av elkraften och moms ska därför tas ut. Har du frågor om detta kan du vända dig till Skatteverket.

Uppgifter om antal uttagspunkter

Uppgifterna, som ligger till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, får Elsäkerhetsverket från Energimarknadsinspektionen. De ska enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antal uttagspunkter för hög- respektive lågspänning. Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera.

Kontakt

Kristin Johansson

Avdelningschef Verksamhetsstöd
Telefon: 010-168 05 05
E-post: kristin.johansson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-05-22