husvagnar på camping

Campingplatser

Elsäkerheten är oftast god på campingplatser i Sverige och i de flesta fall hjälper både anställda och campinggäster till att hålla uppsikt över elsäkerheten. Enklare brister kan åtgärdas av campingägaren och vid allvarligare fel på anläggningen kontaktas ett elinstallationsföretag.

Enligt krav i elsäkerhetslagen (2016:732) ska innehavare av en starkströmsanläggning (campingplatsen) utföra fortlöpande kontroller av anläggningens elsäkerhet. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

Innehavarens ansvar

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten till (exempelvis genom arrendeavtal) en fastighet eller lokal. Ta reda på hur just ditt avtal ser ut. Det är du som är innehavare av campingplatsen som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Innehavaren ansvarar även för de elektriska apparater som gästerna erbjuds att använda, till exempel tvätt- och köksutrustning. Det är viktigt att de är utförda och hålls i sådant skick att de är säkra att använda.

Regelbundna kontroller - för säkerhetens skull

Genom fortlöpande kontroll ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen och de elektriska produkter som står till gästernas förfogande uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Syftet med fortlöpande kontroll är att fel och brister i anläggningen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt. Det är därför bäst att låta kontrollerna ingå som en del i den normala verksamheten.

Gör en noggrann så kallad särskild kontroll varje år

Med särskild kontroll menas att kontrollen sker med ett i förväg bestämt tidsintervall och ska bland annat göras på anläggningar som utsätts för stora påfrestningar och anläggningar där många människor samlas, till exempel anläggningar utomhus, campingplatser och småbåtshamnar.

Alla campingplatser bör kontrolleras noggrant en gång per år, bästa tillfälle är före varje säsongsstart. Det är ditt ansvar som innehavare att se till att kontrollen utförs av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med anläggningen och de föreskrifter som gäller för just din anläggning (campingplats). Glöm inte att dokumentera resultatet av kontrollen och de vidtagna åtgärderna (dokumentationen ska kunna uppvisas vid en tillsyn).

Anställ med rätt kompetens

Som innehavare är du också skyldig att se till att personer som utför arbete på din anläggning har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra så att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Elinstallationsarbete ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag

Kom ihåg att elinstallationsarbete, med vissa undantag, endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.  

Använd vår e-tjänst Kolla elföretaget och kontrollera att det är ett seriöst företag och att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Använd jordfelsbrytare

Risken för personskador i samband med en elolycka begränsas om anläggningen skyddas av en jordfelsbrytare. I ellagstiftningen finns i vissa fall krav på jordfelsbrytare som skydd mot personskada och sakskada.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att alla uttag, för nätanslutning av husvagnar och husbilar ska vara försedda med jordfelsbrytare. Det vill säga att även uttag som är installerade före 1994, när kravet på tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare infördes, kompletteras så att de skyddas av strömkännande jordfelsbrytare (max märkutlösningsström 30 mA).

Motionera jordfelsbrytaren

Om en jordfelsbrytare ligger i tillslaget läge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. För att säkerställa jordfelsbrytarens funktion måste den motioneras enligt tillverkarens anvisningar (oftast 2-4 gånger/år). Funktionstest kan göras med hjälp av jordfelsbrytarens testknapp. 

Vad gäller för campinggästen?

Campinggästen är skyldig att se till att sin husvagn/husbil, anslutningskabel och sina anslutna elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att de är säkra att använda. Tyvärr saknar många campingvärdar kontroll över campinggästernas anslutningskablar och förläggningen av kablarna. Dessa anslutningskablar kan köpas i fackhandel.

Senast granskad: 2022-06-14