Elinstallatör med hjälm bär solcellspanel på tak

Säkerhetsrisker med solcellsanläggningar

Utbyggnaden av solcellsanläggningar i Sverige går snabbt. Ändå ligger vi fortfarande en bra bit efter flera av våra europeiska grannländer. Det positiva i det är att vi kan ta lärdom av de erfarenheter som andra länder har gjort, vilket underlättar en säker utbyggnad av solcellsanläggningar i Sverige.

En studie från Storbritannien visar att felaktig installation ofta var orsak till att det uppstått en brand i en solcellsanläggning. Även bristfälligt underhåll av innehavaren kan ge risk för brand. Problem uppstod oftast i brytare men även i snabbkontaktdon, kablar och kopplingslådor.

I Sverige har det inträffat få allvarliga incidenter med solcellsanläggningar, kanske för att tillverkarna redan har lärt sig av utbyggnaden i andra länder och att utbyggnaden så långt gjorts av specialiserade företag. Någon direkt statistik kring felkällor går därför inte att sammanställa än, men några uppenbara risker med en solcellsanläggning är:

  • Kablar som hänger löst, ligger över vassa kanter eller helt saknar mekaniskt skydd.
  • Elmateriel med kabel- eller skruvgenomföringar, exempelvis frånskiljare, som inte är täta mot vatten över tid.
  • Elmateriel som placerats där temperaturväxlingen är som störst, exempelvis under den översta raden av solcellspaneler.
  • Spänning- och radiostörningar från kraftelektronik, exempelvis omriktare och regulatorer.

Med den förväntade kraftiga ökningen av antalet solcellsanläggningar i Sverige kommer antalet incidenter troligtvis att öka framöver. Det innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att man får kvalitetsprodukter i sin anläggning. Särskilt viktigt är att elinstallationsföretaget har rätt kunskap kring installation av solcellsanläggningar så att arbetet blir korrekt utfört. Detta gäller både elsäkerhet och störningsfrihet.

Vad säger lagen?

Ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll ligger på innehavaren av elanläggningen. Detta finns att läsa om i elsäkerhetslagen (2016:732)  och i elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Av 6 § i elsäkerhetslagen framgår dels att anläggningen ska kontrolleras fortlöpande så att den ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada, dels att innehavaren dessutom ska se till att arbete som utförs på anläggningen "görs på ett sådant sätt och utförs av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada".

Krav på fortlöpande kontroll är också föreskrivet i 5 § ELSÄK-FS 2022:3.

Senast granskad: 2023-01-11