Illustration över en upplyst villagata med vatten och vindkraftverk i bakgrunden.

Så påverkas du som arbetar med elinstallationer

Den 1 december 2022 började Elsäkerhetsverkets tre nya föreskrifter för starkströmsanläggningar att gälla. Ditt företag är ett av cirka 14 000 elinstallationsföretag som berörs av de nya föreskriftsförändringarna. Den här informationen beskriver övergripande vad förändringarna innebär och var du hittar mer information för att förstå vad du som arbetar med el behöver göra.

Du som jobbar yrkesmässigt med el är ansvarig för hur starkströmsanläggningar är utförda så att personer och egendom inte kommer till skada på grund av felaktiga elinstallationer. Därför är det viktigt att du känner till vad det nya regelverket innebär. Syftet med de nya starkströmsföreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. Det underlättar för både innehavare och dig som jobbar med elinstallationer.

Vad handlar de nya föreskrifterna om?

De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1–3) och handlar om:

I de nya föreskrifterna har vi moderniserat språkbruket och uppdaterat hänvisningar till annan lagstiftning. Reglerna har också anpassats till den utveckling som sker i samhället för att säkra föreskrifterna för framtidens krav.

Hur påverkas du som utförare?

Alla elinstallationsföretag berörs av reglerna i den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:1. Föreskriften innehåller både grundläggande regler för hur alla typer av starkströmsanläggningar ska vara utförda, men även detaljregler för specifika typer av starkströmsanläggningar. Observera att du kan ha rollen både som utförare och innehavare av en starkströmsanläggning och då är det viktigt att du även känner till vad de två andra föreskrifterna innebär (ELSÄK-FS 2022:2 och ELSÄK-FS 2022:3).

Vad ska du göra?

Du som utför elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar ska se till att den del av starkströmsanläggningen som arbetet omfattar uppfyller relevanta utförandekrav. För starkströmsanläggningar som tas i bruk efter den 1 december 2022 gäller att utförandet ska uppfylla kraven i den nya författningen ELSÄK-FS 2022:1. Du behöver därför ta reda på vilka förändringar som påverkar ditt arbete. Precis som tidigare gäller dock att utförandet ska vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

  • Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram ska, enligt krav i 3 kap. 8 § ELSÄK-FS 2017:3, innehålla en beskrivning av vilka rutiner eller vilken systematik som tillämpas för att kunna bestämma förutsättningarna för arbetet, till exempel anläggningskännedom och/eller bedömning av vilka krav som gäller för utförandet.
  • Beroende på om uppdraget gäller nyinstallation, underhåll, ombyggnad eller ändrad användning gäller olika krav, exempelvis äldre eller nu gällande föreskrifter.
  • För starkströmsanläggningar som tas i bruk efter den 1 december 2022 gäller att utförandet ska uppfylla kraven i den nya författningen ELSÄK-FS 2022:1.

Information och stöd

Information och stöd om de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 hittar du på vår webbplats:

Senast granskad: 2022-12-05