Översvämmad väg.

Klimatanpassad elsäkerhet

Klimatförändringarna i Sverige gör att medeltemperaturen stiger, medelnederbörden ökar och intensiteten i de kraftfullaste skyfallen blir större. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten.

Elsäkerhetsverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla en handlingsplan för att anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. En viktig del i detta arbete är att informera privatpersoner, anläggningsägare och andra berörda om hur klimatförändringarna påverkar elsäkerheten och vad man bör tänka på. Mer information om vilka förändringar som sker och kartor som visar hur olika delar av Sverige drabbas, finns på SMHI:s webbplats. 

Data om Sveriges klimat och miljö i SMHI:s öppna data

Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning

Klimatförändringarnas konsekvenser för elsäkerheten

Bland följdverkningar av klimatförändringarna finns en ökad risk för översvämningar, ras och skred. Även åskoväder förväntas bli både vanligare och mer intensiva. Detta kan skada elanläggningar och utsätta människor och djur för fara.

Vid en översvämning där en elanläggning eller en ansluten elektrisk produkt hamnar under vatten, blir dessa i vissa fall strömförande. Även det omgivande vattnet runt anläggningen eller produkten kan bli strömförande och därmed utgöra en direkt fara för personer och djur som kan utsättas för en elektrisk chock. Det är inte säkert att en säkring löser ut bara för att vattennivån når upp till en elektrisk anläggning eller produkt.

Vid översvämning och ras finns det risk för att säkerhetsavståndet för ljusbåge blir för litet genom att kabelskåp och stolpar delvis eller helt faller omkull eller att kabelstråk blottläggs. Ljusbåge innebär att strömmen kan gå från en elanläggning eller produkt, via luften, till dig utan att du fysiskt tar i en elektrisk ledare. Du kan därmed drabbas av elchock och brännskada. Åsknedslag är en typ av kraftig ljusbåge.

Efter en översvämning finns det även en ökad risk för brand och elchock på grund av att den elektriska anläggningen eller anslutna elprodukter har tagit skada av vattnet och därför inte fungerar som de ska.

Även åska, ras och skred medför risker kopplat till elchock och elbrand. Vid ras och skred finns dels en risk att isoleringen skadas och strömförande delar blir möjliga att vidröra. Det finns även risk att anläggningen skadas vid elkablarnas kopplingspunkter och att vi på så sätt får en ökad risk för både elchock och brand.

Vad kan du göra?

Som en del i arbetet med att anpassa Elsäkerhetsverkets verksamhet till det förändrade klimatet, har vi tagit fram anpassad information till viktiga målgrupper i samhället. Här kan du bland annat läsa om hur du ska agera i samband med en översvämning eller ras samt hur du kan förebygga elskador orsakade av klimatförändringarna.

Senast granskad: 2024-02-05