Europeiska unionens flagga i färg på ett dator-tangentbord.

CE-märket

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkter uppfyller alla de bestämmelser som ställs utifrån relevanta EU-direktiv.

CE-märket

Så går CE-märkningen till

Processen för att CE-märka en produkt har Europeiska kommissionen beskrivit i sex steg. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning. På Europeiska kommissionens webbplats hittar du en bra överblick över dessa sex steg och vad de innebär.

CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EES-området, oavsett var de är tillverkade. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta. Märkningen spelar en nyckelroll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EES. Tack vare märkningen kan varorna cirkulera fritt på den så kallade inre marknaden i EU.

Vilka produkter ska CE-märkas?

Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för produkter som faller under något av de så kallade "Nya metoden-direktiven". Utöver dessa finns ett flertal andra direktiv. Vissa av dem kräver CE-märkning, andra inte. Den så kallade Blå boken ger tolkning och stöd i hur man läser de olika direktiven.

Importerade produkter följer samma regler. Det är importören och/eller den som sätter produkten på marknaden som ska se till att produkten är CE-märkt på ett korrekt sätt.

Frågor och svar

 • Det finns cirka 25 olika produktdirektiv och förordningar som föreskriver att produkten ska CE-märkas. Mer information finns på EU-kommissionens webbplats. Alla produkter som omfattas av ett CE-märkningsdirektiv ska CE-märkas. Det är inte tillåtet att CE-märka produkter som inte ska vara CE-märkta. 

 • CE-märkning är tillverkarens intyg att produkten uppfyller alla relevanta krav, som till exempel säkerhetskrav. Därför måste tillverkaren av den kompletta produkten utföra bedömning av överensstämmelse och CE-märka.

  CE-märkningen gäller alltid komplett produkt.

 • Det är inte tillåtet att sälja, ge bort eller på annat sätt överlåta elektriska produkter som inte CE-märkta. Det gäller även enstaka exemplar.

 • CE-märkning innebär att tillverkaren intygar att produkten är säker och uppfyller alla gällande krav. När tillverkaren har genomfört hela bedömningen av överensstämmelse av EU:s produktdirektiv ska tillverkaren skriva en EU-försäkran och CE-märka produkten för att få sälja den på EU:s gemensamma marknad. Det är tillverkaren själv som CE-märker sin produkt utifrån gällande regler. Tillverkaren måste ha god kännedom om vilka direktiv som produkten omfattas av.

  Läs om processen för att CE-märka din produkt i broschyren "CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!" Mer information finns även på EU-kommissionens webbplats.

 • Det finns inget som hindrar att man gör CE-processen själv i sin helhet men provningskraven är svåra att uppfylla. Provningen kräver omfattande och dyr testutrustning och erfarenhet av att tolka tekniska standarder. När man anlitar ett provningshus så drar man nytta av att de är insatta och vana med ett utföra den typen av provning.

 • De gällande kraven finns i ett antal olika dokument. Produktdirektiven beskriver det som kallas för väsentliga krav. För att uppfylla de väsentliga kraven har man produktstandarder till sin hjälp. Det är ett antal dokument som branschen, myndigheterna och standardiseringsinstituten har kommit överens om och som beskriver en lägsta nivå för att uppfylla kraven. Om man konstruerar en produkt utifrån en produktstandard är möjligheterna att uppfylla kraven goda.

  I standarden för belysningsprodukter, SS-EN 60598-1 och tillhörande understandarder. Dessa finns hos Svensk Elstandard, elstandard.se.

 •  

  Senast granskad: 2022-04-04