Electric screened cable with many wires isolated on white background

Regelverk för att koppla el säkert

I Sverige är det reglerat i lag, förordning och föreskrifter hur och vem som får installera elarbeten.

Lagar och regler att känna till vid elinstallationer

El är farligt och för att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar, är det reglerat hur och av vem elinstallationsarbete för utföras i Sverige. Elinstallationsföretag omfattas av följande lagar och regler:

Alla företag ska känna till vilka regler som gäller och se till att företaget följer dem. Företaget ska också regelbundet kontrollera om reglerna ändras och i så fall anpassa sig efter det.

Med elinstallationsarbete menas, enligt elsäkerhetslagen, arbete som omfattar:

  • att utföra, ändra eller reparera en elanläggning.
  • att fast ansluta en elektrisk produkt till en elanläggning.
  • att koppla loss en elektrisk produkt från en elanläggning som produkten är fast ansluten till.
  • de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
  • elinstallationsarbete bara får utföras av:
    - personer med auktorisation som elinstallatör eller
    - personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Även privatpersoner och konsumenter påverkas av reglerna i sin roll som beställare eller köpare av elinstallationstjänster. Via e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan du enkelt kontrollera att företaget som du planerar att anlita finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Senast granskad: 2024-02-08