Hjul som illustrerar cirkulerar ekonomi. Från råvara till slutprodukt.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att använda resurser mer effektivt, som att förlänga produkters livslängd och minska användning av råmaterial. Exempelvis kan produkter repareras eller återtillverkas. Många initiativ inriktar sig på att underlätta för konsumenter, göra det enklare att återanvända, reparera eller få tillgång till återtillverkade produkter. Målet är att minska samhällets miljöpåverkan genom ökad hållbarhet.

Begrepp inom området cirkulär ekonomi

Det finns en mängd olika begrepp inom cirkulär ekonomi och det finns dessutom olika definitioner av dessa vilket gör det svårt att veta vad som gäller. Men nedan listar vi några begrepp som vi ofta stöter på och som är viktiga att lyfta då de kan påverka produktsäkerheten. Ofta pratas det om återbruk vilket innefattar olika typer av cirkulära metoder.

 • Produkter eller komponenter används på nytt inom samma användningsområde för vilket produkten var avsedd för från början.

 • En tjänst där en produkt lagas inom det tänkta användningsområdet.

 • Att återställa en produkt och uppdatera den till specificerad kvalitetsnivå.

 • Process där en tidigare använd produkt återställs genom demontering, reparation
  och testning för att sälja eller använda produkten på nytt.

 • Metod där produkter delas mellan flera för att minska resursanvändningen. Istället
  för att äga en produkt kan del hyras eller på annat sätt delas.

 • Metod för att designa produkter för längre hållbarhet, detta kan innebära att tillverkaren förenklar och för det möjligt att reparera produkten. Eller att tillverkaren använder mer hållbara material.

 • Hur hanterar vi cirkulära produkter inom produktlagstiftningen?

  Elsäkerhetsverket gör löpande marknadskontroll av elektriska produkter med tanke på säkerhet men också för att kontrollera CE-märkning och dokumentation. Det är viktigt för en fungerande marknad att CE-märkningskraven är konkurrensneutrala. Samma villkor ska gälla för alla.

  Innan en elektrisk produkt hamnar hos konsument kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer som alla har sin egen roll när det gäller att säkerställa att produkter överensstämmer med kraven och bedriva skadeförebyggande arbete.

  Elsäkerhetsverket kontrollerar nya produkter som görs tillgängliga på marknaden. Vi kontrollerar därför inte begagnade produkter eller produkter som reparerats då dessa inte anses har satts på marknaden på nytt. Men reparerade eller återtillverkade produkter är cirkulära och därför uppstår det ofta frågetecken kring när en produkt anses som ny eller begagnad.

  När anses en begagnad produkt bli en ny produkt

  Inom begreppet cirkulär ekonomi är det inte helt enkelt att avgöra när en begagnad produkt anses bli en ny produkt. Detta utreds inom olika samarbeten och projekt, då det är många olika produktlagstiftningar som påverkar är det svårt att ge ett tydligt svar. En utgångspunkt är att en produkt som genomgått stora förändringar eller där ursprungsfunktionen har ändrats så kan den anses vara en ny produkt. Detta innebär då att den ska omfattas av de regler och krav som gäller idag. Men det saknas praxis vilket innebär att bedömning om en produkt anses vara en ny produkt får göras från fall till fall.

  Ett exempel kan vara en kund som lämnar in en lampa för reparation. Även om stora förändringar görs så sätts inte produkten på marknaden på nytt då reparationen utförs som en tjänst och kunden får lampan tillbaka. Lampan ska fortfarande vara säker att använda men kräver inte ny CE-märkning. Hade lampan istället köpts in eller på annat sätt tagits in av ett företag som reparerat, ändrat ursprungsfunktionen och sedan sålt den vidare då hade lampan kunna ansetts vara en ny produkt. Detta skulle då innebära att företaget hade behövt CE-märka och ta ansvar för att produkten uppfyller gällande krav.

  Hållbara produkter och konsumtion

  Cirkulär ekonomi handlar inte bara om att produkter ska återbrukas, produkter kan även göras mer hållbara genom att de håller längre. Det kan också handla om att köpa begagnade produkter på loppis eller second hand.

  Senast granskad: 2024-02-07