Tullarbetare i hamn med skepp i bakgrunden.

Fem korta om import och regelverk

Elsäkerhetsverket får ofta frågor om regelverket för att importera elektriska produkter. Vi ställer här fem frågor om vad som gäller för att importera elprodukter till Sverige från ett annat land, svarar på frågorna gör Per Samuelsson som är chef för Avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Vilken typ av brister är vanligast?

Vi ser att företag som importerar produkter och sedan säljer direkt till konsumenter är överrepresenterade när det gäller brister. Det kan vara att märkningen på produkten är felaktig, bruksanvisningen är inte på svenska eller tekniska brister som kan orsaka brand eller elchock. Brister i märkning eller saknad bruksanvisning är allvarligt eftersom det försvårar åtgärder som exempelvis att produkten tas tillbaka om den visar sig vara farlig och det riskerar att produkten används på fel sätt.

Vem har ansvaret för att produkten får säljas i Sverige?

Importören ansvarar för att kontrollera att tillverkaren har genomfört bedömning av överensstämmelse, det vill säga att produkten är avsedd att användas i Sverige, att den kan användas på ett korrekt sätt och att den är säker. Detta ansvar är mycket svårt att uppfylla om man köper produkten från en tillverkare som man inte har ett samarbete med eller från en marknadsplats utanför EU.

Kan man lita på tillverkaren?

För att kunna kontrollera att tillverkaren fullgjort sina skyldigheter behöver man ha en bra dialog med tillverkaren och dessutom behöver man ha tillgång till viss dokumentation. Det är viktigt att se till att ha en kopia på tillverkarens EU-försäkran och dokumentation som styrker den, exempelvis testrapporter och riskbedömning. Det är också viktigt att försäkra sig om att man kan lita på dokumentationen, här kan det vara värdefullt att ta kontakt med ett testhus eller en konsult som har vana att bedöma dokumentation och göra produktbedömningar. Vi ser en ökande del förfalskad dokumentation i våra kontroller.

Räcker det med att produkten är CE-märkt?

För att importera en produkt måste produkten vara märkt på rätt sätt. Märkningen ska innehålla uppgifter om tillverkaren med namn och postadress, produktens namn eller typbeteckning, teknisk märkning som varierar beroende på vilken typ av produkt det kan röra sig om vilken spänning den är avsedd för, IP-klassning, isolationsklass men också miljömärkning, återvinning med mera. Men produkten ska också vara märkt med importörens namn och adress. CE-märket är tillverkarens intyg att produkten uppfyller kraven, det är alltså betydelselöst om uppgifter om tillverkaren saknas och CE-märket kan heller inte sättas på av någon annan.

Vad har importören för ansvar för produktsäkerheten?

Importören har ansvar för att jobba förebyggande med produktsäkerheten, förutom att kontrollera att tillverkaren uppfyllt sina skyldigheter. Man måste se till att produkten lagras och transporteras på ett sätt som inte riskerar att skada produkten så att den blir farlig. Man måste också registrera klagomål och göra anmälningar till myndigheterna om en produkt skulle visa sig ha säkerhetsbrister.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

 

Senast granskad: 2022-03-22