Elektriker på stege.

Få stöd i att skapa en elsäker arbetsmiljö

Nu finns Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets gemensamma handbok ”Arbete vid risk för elektrisk fara” att ladda ned. Den innehåller checklistor, tips och annan matnyttig information till dig som är arbetsgivare och har ansvaret för att skapa en elsäker arbetsmiljö för dina medarbetare.

Många av de risker som kan uppstå vid arbeten med elektriska utrustningar eller anläggningar är osynliga. Därför är riskbedömningar och en systematisk hantering av risker i arbetsmiljön extra viktiga vid sådana arbeten. Den som är arbetsgivare har ett stort ansvar för att se till att arbetsmiljön är säker, men även innehavaren av den elanläggning där arbetet ska ske kan göra mycket för att förbättra säkerheten.

Samarbete mellan myndigheter

Handboken är ett resultat av ett arbete mellan myndigheterna för att tydliggöra respektive myndighets roll, när det gäller situationer som kan uppstå i arbetsmiljöer där det kan finnas elektrisk fara. Boken ska också göra det tydligare vem – anläggningsinnehavaren eller arbetsgivaren – som har ansvar för vad när det gäller säkerheten vid denna typ av arbeten.

Handboken riktar sig till personer som sitter i ledningen för företag som genomför arbeten med elektriska risker. Men den vänder sig även till innehavare av elanläggningar och elektriska utrustningar samt till elanläggningsansvariga och elsäkerhetsledare. Förhoppningen är att handboken ska bidra till att fler arbetsgivare och anläggningsinnehavare känner till sitt ansvar för elsäkerheten.

–Vi behöver prata mer om säkerhetskulturen när det gäller el. En stark säkerhetskultur etableras genom att medvetet ge säkerhetsfrågorna mer uppmärksamhet i det dagliga arbetet. Frågorna behöver också väga tungt på arbetsplatserna och i företagen, både hos arbetsledning och hos arbetstagare. Vi hoppas att handboken ska underlätta det arbetet, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

”Arbete vid risk för elektrisk fara” finns att ladda ned kostnadsfritt på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Text: Anna Josephsen
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-06-17