Kvinnlig elektriker på jobb.

Krav på elbesiktningar av bostäder utredda

Elbesiktningar av bostäder i Sverige kan minska mängden elbränder och elolyckor, men ett bindande krav på elbesiktningar är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Det visar en färsk utredning från Elsäkerhetsverket.

Bristfälliga elanläggningar och produkter i bostäder orsakar varje år allvarliga elbränder och elolyckor, i vissa fall med dödlig utgång. Elbränder och elolyckor i bostäder kostar försäkrings­bolagen stora belopp varje år. Elsäkerhetsverket fick därför i december förra året ett regeringsuppdrag att se över behovet av krav på besiktningar för elanläggningar i bostäder.

Utredningens resultat

Elsäkerhetsverket har kartlagt hur det ser ut i 16 europeiska länder. Av de undersökta länderna har drygt hälften någon form av besiktningssystem, medan den andra halvan likt Sverige inte har det. Det går inte att säga vilken effekt elbesiktningarna har haft för att minska elbränder och elolyckor i de olika länderna, eftersom det saknas tillförlitlig och jämförbar statistik på området.

Utredningen har även genomfört nyttokostnadsberäkningar för att se vilken nytta ett system med krav på elbesiktningar skulle ge.

- Vi ser att effekten av elbesiktningar är relativt låg då många av orsakerna till elbränder och elolyckor inte kan upptäckas genom en elbesiktning av fasta elinstallationer och fast installerade apparater. Bränder som orsakas av elprodukter och spisbränder står för en betydande del av elbränderna och dessa bränder kan en elbesiktning inte hjälpa till att förhindra. Regler om krav på elbesiktningar är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Erika Sandström, jurist och projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Elbesiktningar rekommenderas i äldre hus

En elbesiktning är en bra metod för att kontrollera sin elanläggning för att ta reda på om det finns brister som måste åtgärdas. I utredningen konstateras att det finns vissa tillfällen där det finns förhöjda risker och där det därför är extra motiverat att genomföra elbesiktningar.

- Vi ser att hus byggda före 1970 har högre risker och sticker ut i brandstatistiken. Det beror bland annat på att vissa material var sämre före den tiden. En annan anledning är att vi idag använder fler elprodukter i våra hem och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen. Vid överlåtelse av en bostad rekommenderar vi därför att man gör en elbesiktning, om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970, säger Erika Sandström.

Mer forskning behövs

Utredningen visar även att det finns kunskapsbrister om ansvaret för sin elanläggning, vilket medför att man som bostadsinnehavare kanske inte uppfyller sina skyldigheter. Alla som innehar en bostad har ett ansvar att fortlöpande kontrollera sin elanläggning enligt elsäkerhetslagen.

- Vår utredning visar också att det skulle behövas mer forskning på området för att kunna jämföra allvarlighetsgrader för skadade i elbränder och elolyckor, med andra typer av olyckor. Statistiken behöver även bli bättre anpassad för att lättare kunna bryta ner orsaker och omkringliggande aspekter till en elolycka, säger Erika Sandström.


Här finns rapporten Elbesiktningar i bostäder.

 

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-10-03