Tangentbord med olika tillgänglighetssymboler som tangenter.

Tillgänglighet för elsakerhetsverket.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp.

Det är Elsäkerhetsverket som står bakom elsakerhetsverket.se. Eftersom Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa om vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att det fortfarande finns delar av elsakerhetsverket.se som inte är helt tillgängliga. När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsens tillgänglighet, både i det dagliga arbetet med innehållet och i de mer tekniska delarna. Vilka kända problem som finns kan du läsa om längre ner på sidan. 

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du inte kan använda delar av elsakerhetsverket.se och behöver få innehållet tillgänglighetsanpassat, kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan hjälpa dig. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med önskemål att få material tillgänglighetsanpassat

Rapportera problem i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på elsakerhetsverket.se. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Beskriv gärna var du har hittat felet och vilket innehåll det är som du upplever som otillgängligt. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med synpunkter på tillgängligheten

Anmäl vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Vilka problem finns?

Elsakerhetsverket.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de problem och brister vi känner till. Vår ambition är att löpande lösa de tillgänglighetsproblem som finns.

Navigation

 • Huvudmenyn fäller ut automatiskt när man för muspekaren över den. Detta kan bland annat försvåra för gravt synskadade att navigera sig runt på webbplatsen. Det saknas även korrekt information i koden om att en meny är utfälld eller att en länk är aktiv. Även menyn i mobiltelefoner har vissa brister.

Innehåll

 • Webbplatsen innehåller otillgängliga filer som publicerats efter den 23 september 2018. Dokumenten är oftast ett komplement till den information som redan finns i ett tillgängligt format. I flera fall finns tillgängliga alternativ. Blanketter, publikationer och liknande dokument som alla besökare behöver kunna ta del av, ska vara tillgänglighetsanpassade.
 • Webbplatsen innehåller ett fåtal tabeller som ännu inte har anpassats så att de är tillgängliga för alla. Tabeller används endast där de anses bidra till ett mervärde för besökaren.
 • På vissa ställen saknas fortfarande alternativa texter till bilder och bildlänkar. 

Formulär

 • De formulär som finns på webbplatsen har vissa brister i tillgängligheten. Flera formulär saknar tydlig information om vilka fel som uppstått samt ett sammanfattande felmeddelande. Autocomplete saknas också på vissa formulärfält, liksom information i koden om vilka fält som är obligatoriska.

Övrigt

 • Vissa funktioner på webbplatsen fungerar inte om webbläsarens JavaScript-funktion är inaktiverad, något som vi inte heller informerar besökaren om.
 • Semantisk information och attribut saknas eller är felaktiga på flera ställen i koden. Koden validerar inte heller fullt ut.

Oskäligt betungande anpassning

Elsäkerhetsverkets föreskrifter är publicerade som PDF-filer på webbplatsen. Dokumenten uppfyller vissa men inte alla krav på tillgänglighet. Då föreskrifterna enligt en annan lag (författningssamlingsförordningen) ska se ut på ett visst sätt, är de förhållandevis svåra att tillgänglighetsanpassa. Kostnaden som det skulle föra med sig bedömer vi som oproportionerlig i relation till den nytta det ger. Här åberopar vi därför undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men omfattas inte heller av lagen.

 • Dokument som publicerats före den 23 september 2018. Blanketter och andra dokument som krävs för att kunna utföra viktiga administrativa uppgifter har däremot anpassats för att vara tillgängliga för alla, oavsett när de har publicerats.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Visst innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra administrativa uppgifter eller som inte uppdaterats eller redigerats efter den 23 september 2019, har inte tillgänglighetskontrollerats. Detta innehåll uppfyller i de flesta fall ändå tillgänglighetskraven.
 • För flera av de formulär som finns på webbplatsen används Episerver Forms. Detta är en tredjepartslösning som till stora delar ligger utanför vår kontroll. För de delar vi själva kan påverka, till exempel kontrastfärger på hjälptexter, har vi anpassat formulären så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För de delar i formulären som vi inte kan påverka, finns fortfarande brister i tillgängligheten. Det saknas till exempel möjlighet att gruppera formulärfält, använda autocomplete och förse användaren med ett sammanfattande felmeddelande.
 • Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga. Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte påverka dess funktionalitet.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet (ETU AB). Granskningen har dels gjorts med hjälp av valideringsverktyg, dels med hjälp av manuella tester tillsammans med personer med olika typer av funktionsnedsättning. Testpersonerna har använt de hjälpmedel som ofta används på webben idag. Analysen har utgått från de internationella riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG 2.1) på nivåerna A och AA. Den senaste samlade bedömningen gjordes den 1 april 2020. Sedan dess har flera problem åtgärdats.

Ladda ner ETU:s granskningsrapport (pdf, 1,0 MB)

Vi genomför även egna tester kontinuerligt, med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. De problem vi upptäcker åtgärdas löpande.

Webbplatsen publicerades i december 2014. Sedan dess har flera stora uppdateringar och förändringar gjorts. Den här tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2024.

Senast granskad: 2024-02-14