Utomhusscen med instrument.

Elsäkerhet utomhus

Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att elen är säker, detta gäller även vid tillfälliga evenemang som till exempel utomhusscener och nöjesfält.

Enligt ellagstiftningen är innehavaren av en starkströmsanläggning skyldig att se till att den är utförd, beskaffad och placerad på ett sådant sätt att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Innehavaren är också skyldig att se till att arbete på eller i anslutning till en anläggning eller anordning utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att det ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. 

Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska fortlöpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Fortlöpande kontroller ska utföras vid behov och kan vara nödvändiga att genomföras flera gånger dagligen.

Ytterligare information finner du i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och
elektriska anordningar. 

Innehavarens rutiner, regler och information 

Det är viktigt med rutiner och tydlighet kring användning av el. Se till att det finns regler och fastställda rutiner om hur el får användas inom elanläggningen och informera om detta. Eventuella brister i elanläggningen kan då upptäckas och åtgärdas snabbare. 

Jordfelsbrytare

I nya elanläggningar uppförda 1994 eller senare är jordfelsbrytare ett krav på uttag utomhus, vilket det inte är i äldre anläggningar. Vi rekommenderar att jordfelsbrytare ska finnas installerade även i äldre elanläggningar. Utförligare anvisningar för jordfelsbrytare finns i Elinstallationsreglerna, utgivna av SEK Svensk Elstandard.

Senast granskad: 2022-01-28