Kund med kundvagn i ett varuhus.

Enkla regler och rutiner för företag

Elsäkerhetsverkets delrapport om hur myndigheten arbetar med regelförenkling för företag är beslutad och rapporterad till regeringen den 15 mars. I rapporten beskrivs även hur myndigheten i stort arbetar med regelgivning och standardisering i relation till företag, samt hur informationsgivning, bemötande och service gentemot företag omhändertas.

Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag att stärka och påskynda förenklingsarbetet inklusive arbetet med regelförenklingar och processer för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot företagen. Det här är den första delrapporten från Elsäkerhetsverket som beskriver vilket arbete som har genomförts på området under 2023, samt vilka aktiviteter som planeras för åren 2024-2026.

Elsäkerhetsverket arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänster och information riktade till företagen i syfte att förenkla deras administration. Undersökningar, utbildningsinsatser, vägledning och riktade kommunikationsinsatser kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet att göra det enklare för företag att förstå och följa regelverket.

På webbsidan Regeringsuppdrag finns rapporten att läsa. 

Om uppdraget

Elsäkerhetsverket ska årligen fram t.o.m. 2026 senast den 15 mars i en särskild rapport till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) redovisa vilka förenklingsåtgärder för företag som myndigheten har vidtagit och planerar. Myndigheten ska också beskriva vilka hinder och möjligheter som finns i myndighetens förenklingsarbete, samt vilka effekter som vidtagna och planerade förenklingsåtgärder bedöms ha för företag.

Senast granskad: 2024-03-20