EU-flaggor med himmel som bakgrund.

EU-projekt för säkrare elprodukter

Sammanlagt har 29 myndigheter deltagit från 22 olika länder inom EU. Den 12 maj avslutades ett tvåårigt projekt med målet att få bort farliga elektriska produkter på den europeiska marknaden. Ett 50-tal produkter får inte längre säljas.

- Syftet med projektet har delvis varit att få bort farliga produkter på den europeiska marknaden men också för att stötta myndigheter och andra berörda enligt den nya förordningen för marknadskontroll (2019/1020/EU), säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Ett 50-tal produkter förbjöds att fortsätta säljas inom EU

Av totalt 457 granskningar från samtliga åtta produktområden förbjöds 54 farliga produkter från EU-marknaden. Elsäkerhetsverket deltog i två av åtta produktområden: torktumlare och USB-laddare. För närvarande pågår uppföljning och korrigerande åtgärder där tillverkare om importörer får chansen att ta hand om bristerna. Det kan röra sig om att korrigera kommande batch eller ta tillbaka redan sålda produkter beroende på brister.

- Projektet är en del i ett arbete för att skapa en mer harmoniserad marknadskontroll, ny kompetens och ny kunskap för EU:s marknadskontrollmyndigheter och mindre snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, säger Martin Gustafsson.

Granskade produktområden

  • Torktumlare
  • USB-laddare
  • Gasspisar
  • Rumsuppvärmare (gas)
  • SAR på mobila enheter
  • IoT-enheter i samarbete med Tullmyndigheter
  • Heliumbehållare
  • Transportutrustning för gasbehållare

Torktumlare. Totalt köptes 30 torktumlare varav Elsäkerhetsverket köpte in tre för granskning. Två av de tre torktumlarna hade enklare brister, exempel på det är märkning eller fel i instruktioner.

USB-laddare. Totalt har 120 USB-laddare köpts in och Elsäkerhetsverket stod för 10 av dessa inköp. Av de 10 USB-laddarna hade sex brister av olika allvarlighetsgrad som exempelvis från märkningsbrister till för klena isolationsavstånd.

Produkter utan gränser kräver samlade resurser på en gemensam marknad

- När vi i EU-projekt testar elektriska produkter som finns på en gemensam marknad blir kostnadseffektiviteten mycket hög. Konsumenten kan idag enkelt köpa produkter från olika länder, vilket annars kan ställa till det för arbetet med marknadskontroll. Samarbetet med andra myndigheter, branschorganisationer, tillverkare och arbetet för standardisering har också gett mer insikt i varandras problembilder, mål och vägar framåt, säger Martin Gustafsson.

Mer om projektet JAHARP2020 Triplet

Joint Market Surveillance Actions on harmonised Products 2020 (JAHARP2020 Triplet) är ett marknadskontrollprojekt. Det är koordinerat av PROSAFE och finansierat av EU och har pågått från maj 2021 till den 12 maj 2023. Projektet består av sju samordnade områden för marknadskontroll och två områden för ökat samarbete.

Det primära syftet med projektet var att få bort farliga produkter från EU:s inre marknad. Ytterligare ett syfte var att ge stöd åt myndigheter att utföra tillsyn och marknadskontroll) enligt Marknadskontrollförordningen (2019/1020/EU). Ett projekt som främjade dialogen mellan marknadskontrollmyndigheter, tillverkare, konsumentorganisationer och standardiseringsarbetet.

PROSAFE är en ideell stiftelse för marknadskontrollmyndigheter och tjänstemän från hela EU. Dess primära mål är att förbättra säkerheten för konsumenter av produkter och tjänster i Europa. Prosafe har funnits sen 2006 och samordnat ett stort antal projekt, finansierade av EU-kommissionen.

Läs mer om projektet hos Prosafe.

Hur arbetar Elsäkerhetsverket vidare efter projektet?

- Projektet har gett oss mer kunskap och erfarenhet vad gäller torktumlare och USB-laddare. Vi har också fått dela med oss av den kunskap vi redan hade för att bidra till andra myndigheters lärande. Lärdomar har samlats i uppdaterade ”best praxis”-guider som kommer alla till gagn. En del av vinsten är också att vi får en ökad samsyn mellan de olika myndigheterna vad gäller riskanalys på de produkter där vi hittat brister, säger Martin Gustafsson.

Har du stött på en farlig elprodukt?

Du kan anmäla farliga elprodukter till Elsäkerhetsverket. Genom att göra det bidrar du som konsument till en ökad säkerhet bland elprodukter i våra fysiska butiker och som e-handel.

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-05-16