• Skriv ut

Frågor och svar


Vanligaste frågorna

 • När börjar de nya reglerna om elarbete att gälla (108795)

  Jag har hört att det ska komma nya regler som innebär att företag som gör eljobb ska registrera sig. När kommer dessa regler och när kan jag som företagare registrera mig?

  Svar:

  De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2017. Du som ska registrera ditt företag kan dock göra det redan från den 16 januari 2017.

  Du behöver redan nu ta reda på hur du och din organisation påverkas och göra de förberedelser som krävs. Läs mer på vår webbsida "Nya regler för elarbete"

 • Efter den 1 juli 2017 - Elarbete i egen villa (109494)

  Jag har en allmän behörighet AB – får jag göra elinstallationer i min bostad efter 1 juli 2017?

  Svar:

  Ja, du får utföra de elinstallationsarbeten i din bostad som omfattas av din behörighet/auktorisation.

 • Efter den 1 juli 2017 - Gäller min behörighet (109496)

  Jag har behörighet – måste jag ansöka om auktorisation inför 1 juli 2017?

  Svar:

  Nej, din behörighet omvandlas till en auktorisation automatiskt. Du behöver inte kontakta Elsäkerhetsverket.

 • Efter den 1 juli 2017 - Får jag då göra privata elinstallationer (117038)

  Jag har AB behörighet, får jag efter den 1 juli 2017 installera el i mina barns bostäder och i lokalerna som min förening har? Jag har inget företag.

  Svar:

  Om elinstallationsarbetet inte bedrivs yrkesmässigt får du som privatperson med behörighet/auktorisation som elinstallatör utföra elinstallationsarbete i den omfattning som anges på ditt behörighetsbevis.

  Om du får ersättning eller annan motprestation är det att betraktas som yrkesmässigt.

  Eftersom det är ett stort ansvar du tar på dig, om du utför elinstallationsarbete "privat" utan företag, kan det emellertid vara bra att kontrollera med ditt försäkringsbolag om det finns några särskilda försäkringsvillkor med avseende på elinstallationsarbete som utförs av privatperson med behörighet/auktorisation som elinstallatör.

 • Norsk stickpropp (98592)

  Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

  Svar:

  Norsk stickpropp är inte tillåten att användas i Sverige.

  Spishällen ska gå att ansluta till elnätet med en stickpropp eller vara avsedd för fast anslutning. Stickproppen ska följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk ELSÄK-FS 2015:1.

 • Nybyggnation nära 10 kV ledning (1978)

  Hur nära en 10 kV ledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

  Svar:

  Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

  Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Behöver armeringen i husplattan skyddsutjämnas (2219)

  Vi ska bygga bostadshus med platta på mark, inga inkommande ledningar är i
  metall. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

  Svar:

  Alla installationer skall vara utförda enligt föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1, vilket de anses vara om man följer en erkänd nationell standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, "Elinstallationsreglerna".

  Enligt SS 436 40 00, utgåva 2, kapitlet 411.3.1.2 så skall armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad, anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Är inte armeringen i plattan berörbar så behöver den inte skyddsutjämnas.

  Sedan kan det vara bra att skyddsutjämna armeringen i alla fall , om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

  Ytterligare detaljer i standarder besvaras av SEK Svensk Elstandard.

   

 • Dolda elfel vid husförsäljning (2199)

  Vad gäller för regler avseende dolda fel i elinstallationerna vid en husförsäljning?

  Vad är köparens ansvar och vad är säljarens ansvar?

  Svar:

  När det gäller elinstallationer i samband med husförsäljning så gäller de generella reglerna för dolda fel enligt 4 kapitlet19 § jordabalken (1970:994). Det finns alltså inga särskilda regler för just elinstallationer.

  Vi rekommenderar att man genomför en särskild besiktning av elinstallationerna i huset i samband med köpet. Köparens, respektive säljarens ansvar är en civilrättslig fråga som Elsäkerhetsverket inte har någon uppfattning om.

  För ytterligare information om dolda fel hänvisar vi till Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats "om Boende.se"

 • Elansvar i ideell förening (2099)

  Vem har "ägaransvaret" för elsäkerheten i en ideell förening?

  Svar:

  Det är den som har rådigheten över elanläggningen som ska anses vara anläggningsinnehavare enligt Ellag (1997:857).

  Med rådighet menas den som praktiskt handhar och har möjlighet att påverka elanläggningen. I en ideell förening så är det styrelsens ordförande som normalt är ansvarig gentemot sina medlemmar, men detta måste man kontrollera i föreningens stadgar från fall till fall.

 • Jordad stickkontakt i ojordat uttag (102336)

  Jag har en ljusslinga avsedd både för inom- och utomhusbruk. Ljusslingan har en jordad kontakt. Kan jag ansluta den i ett ojordat uttag?

  Svar:

  Ja, Den får anslutas i ojordat uttag men ska då i sin helhet vara placerad inomhus i torrt utrymme i bostaden.