Installera din laddningspunkt

Har man förberett sig och kollat upp förutsättningar och behov är nästa steg ganska enkelt, men några saker finns det fortfarande att tänka på. Som köpare av elinstallationstjänster är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.

Installation av en laddningspunkt är ett elinstallationsarbete som ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Utförandet skiljer sig från installation av andra uttag eller inkoppling av andra apparater, därför ska elinstallationsföretaget vara registrerat för verksamhetstypen övriga anläggningar för användning av el. Detta kan du kontrollera via vår e-tjänst, Kolla elföretaget. Då vet du att företaget ska ha de specifika kunskaper som krävs för att installera laddningspunkter. Men det är fortfarande en god idé att ta referenser på företaget.

Kolla elföretaget

Kontrollera också att det finns CE-märkning och att laddutrustningen har svensk bruks- och säkerhetsanvisning. Saknas det är utrustningen inte ämnad för att användas i Sverige. Den som utför ett elinstallationsarbete ska se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med dokumentation, enligt ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §). Men detta innefattar endast dokumentation enligt ELSÄK-FS 2008:1 (3 kap. 8 §), vilket innebära att man kan behöva skriva i avtalet vilken ytterligare dokumentation som förväntas, exempelvis säkerhets- och bruksanvisningar samt anvisning om hur man ska underhålla laddningspunkten.

Om elinstallationsföretaget tillämpar svensk standard som komplement till Elsäkerhetsverkets föreskrifter, uppfyller man vårt krav på "god elsäkerhetsteknisk praxis". Detta föreskrivs i ELSÄK-FS 2008:1 (2 kap. 1 §). Standarden som hanterar utförandet av elinstallationer heter Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, där avsnitt 722 behandlar just utförande av laddningspunkter. Svensk Elstandard har även gett ut en handbok om laddning av elfordon, SEK Handbok 458. Du som kund behöver inte ha tillgång till dessa standarder då det är elinstallationsföretaget som ansvarar för att gällande utförandekrav uppfylls.

Innan anläggningen tas i drift

Det är du som innehavare av en elanläggning som är ansvarig för att den är säker. Innan din laddningspunkt tas i drift är det därför viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras av elinstallationsföretaget så att allt är säkert. Vi rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och ingår i den övriga dokumentationen som elinstallationsföretaget ska lämna till dig.

Olagligt elinstallationsarbete

Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds av polisen. Det är din skyldighet som anläggningsinnehavare att kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.

Du som anläggningsinnehavare kan få problem exempelvis vid försäljning av fastigheten eller vid försäkringsärenden. Därför är dokumentationen från elinstallationsföretaget viktig även för dig och inte bara för företaget. Du som innehavare är alltid ansvarig för din elanläggning och att eventuella brister tas om hand på ett korrekt sätt.

Andras webbplatser