Tvättstuga i källare som är översvämmad med vatten.

Förändrat klimat kan innebära risker för elsäkerhet

Stigande medeltemperaturer och ökad nederbörd kan få konsekvenser för elsäkerheten. I Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning presenteras vilka risker man ser och hur de ska tas om hand.

Elsäkerhetsverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla en handlingsplan för att skydda människors liv och hälsa, genom att anpassa elsäkerheten i samhället till ett förändrat klimat. Den omfattar hur privatpersoner, anläggningsägare och andra berörda ska informeras och vad man bör tänka på. 

- Handlingsplanen visar en inriktning för hur vi ska arbeta för att främja målen för klimatanpassning de närmaste fem åren, säger Adam Hedbom t.f. verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Lägesbilden hos elbranschens aktörer

Handlingsplanen analyserar risker och typ av klimatförändringar som påverkar elsäkerheten och åtgärder för att möta dessa risker. För att få en lägesbild hos elbranschens aktörer har Elsäkerhetsverket genomfört en undersökning om hur arbetet med klimatanpassning för Sveriges elektriska infrastruktur ser ut. Ett femtiotal elinstallationsföretag, länsstyrelser, kommuner, elnätsägare och regioner har intervjuats.

- I princip alla tillfrågade aktörer är medvetna om klimatförändringars möjliga påverkan på elsäkerheten. Men det finns fortfarande ett arbete att göra för att omsätta kunskapen om klimatförändringar till den fysiska planeringen av elnätet eller andra elanläggningar, säger Adam Hedbom.

Några av de risker som kan uppstå i samband med förändrat klimat

  • Höga vattenflöden och översvämningar medför risk för att elanläggningar och elprodukter, hamnar i vatten. Människor som berör anläggningsdelar eller ansluten utrustning, eller befinner sig i vattnet, kan drabbas av strömgenomgång. Det finns också elsäkerhetsrisker efter översvämningar om inte elprodukter och materiel saneras och kontrolleras ordentligt innan de används igen, alternativt kasseras.
  • Ökad risk för att ras, skred och erosion kan medföra att elanläggningar drabbas av skada. I samband med skada på elanläggning så kan strömförande ledare bli blottade eller nåbara för människor som av misstag kommer i kontakt med dessa. Om det handlar om högspänning kan ljusbåge uppstå om någon person kommer för nära. Risk för stegspänning i mark finns också om ledning nuddar marken men inte har tillräcklig jordkontakt för att skydden ska lösa ut.
  • Åska och blixtnedslag ökar. Var femte brandskada i villor orsakas idag av åsk- och blixtnedslag. Ett blixtnedslag kan färdas långa sträckor via ledningar och in i en byggnad. Både elprodukter och delar av den fasta anläggningen som är i kontakt med ledningen kan skadas utan att det skett ett blixtnedslag direkt i anläggningen. Om blixten slår ned direkt i anläggningen kan ledningar och elprodukter skadas och börja brinna.

Vad behöver göras?

För att nå klimatmålen gällande elsäkerhet krävs ökad kunskap och insatser. Några saker som man behöver hålla koll på är:

  • Elanläggningar och elektrisk utrustning som privatpersoner kan komma i kontakt med, behöver ha placering och en teknisk säkerhetsnivå som ger tillräckligt skydd även i ett förändrat klimat.
  • Innehavaren av en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning ska fortlöpande kontrollera att elanläggningen eller utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Kontrollerna ska ta hänsyn till hur den omgivande miljön kan påverka anläggningen.
  • Efter plötsliga klimathändelser, exempelvis en översvämning, måste innehavaren se till bryta spänningen i elanläggningen, eller på annat sätt se till att den avskiljs, så att ingen människa riskerar att skada sig på den.

Bakgrund

Den handlingsplan som togs fram 2017 har uppdaterats under 2022 med syfte att knyta den tydligare till Elsäkerhetsverkets myndighetsmål.

Handlingsplan för klimatanpassning, på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-02-01