• Skriv ut
Alternativ bildtext

Säker el i fritidsbåten

Elektriska system i fritidsbåtar, det vill säga fartyg med en skrovlängd på 2,5-24 meter, regleras sedan 1996 av Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerhets-, miljö- och marknadsföringskrav med mera för fritidsbåtar.

Det finns ett antal standarder som mer i detalj beskriver hur kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter kan uppfyllas.

Renodlade elsäkerhetsaspekter (elchock, elbrand) utöver Sjöfartsverkets reglering faller under det så kallade lågspänningsdirektivet (LVD). Det regleras av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2000:1. och därmed harmoniserade standarder.

Beträffande EMC hos elsystemet gäller ELSÄK-FS 2007:1 och därmed harmoniserade EN-standarder.

El-utrustning (till exempel apparater, elmateriel, anordningar)

Elektrisk utrustning som inte är specialiserad för fartyg och som används ombord eller ingår i det elektriska systemet ska uppfylla elsäkerhetskraven i dels Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning dels kraven i Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel.

Ett sätt att uppfylla dessa krav är att tillämpa så kallade EN-standarder för elprodukter som inte är specialiserade för användning enbart i fartyg men kan komma att användas ombord.

Beträffande EMC hos elutrustning gäller ELSÄK-FS 2007:1 och därmed harmoniserade EN-standarder.

Landanslutning

Vid anslutning av fritidsbåtar till elnät i småbåtshamnar ska så kallade industridon (CEE-don) användas. De detaljerade kraven beträffande de landbaserade anlutningsdonen (eluttagen) regleras i standard EN 60 309 och i standard SS 436 40 00.

Behörighetskrav

Det erfordras inte någon elbehörighet för att utföra elarbeten i fritidsbåtar. Om man ändrar i det ursprungliga elsystemet och elutrustningen ikläder man sig ett ansvar som tillverkare. Normala reparations- och underhållsåtgärder får dock utföras av den som har nödvändig kunskap. Kraven på elsystemet, el-utrustningen och anslutningsdonet ska dock alltid vara uppfyllda.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Magnus Karlsson
Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2017-03-27