• Skriv ut

Varför tillsyn

Ellagen (1997:857) anger i 12 kap. 1 § att tillsynen av efterlevnaden av lagen eller före­skrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de myndigheter som har utsetts av regeringen.

Enligt starkströmsförordningen (2009:22) är Elsäkerhetsverket tillsynsmyndighet vad gäller elsäkerhet.

Ellagen ger Elsäkerhetsverket ett antal befogenheter för att kunna fullgöra tillsynen.

  • Med stöd av 12 kap. 2 § har myndigheten rätt att på begäran få de upplys­ningar och handlingar som be­hövs för  tillsynen.
  •  Med stöd av 12 kap. 5 § har myndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Om det behövs för tillsynen får myndigheten begära handräckning av polismyndighet.
  • Enligt 12 kap. 3 § får myndigheten meddela de före­lägganden som behövs i en­skilda fall för att gällande lag­stiftning skall efterlevas.
  • Enligt 12 kap. 4 § har myndigheten rätt att förordna om rättelse på vederbörandes bekostnad om någon inte följer ett föreläggande. Enligt samma paragraf har vidare myndigheten rätt att förbjuda an­vändning av en elektrisk anläggning som är i ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå.

Ett föreläggande och förbud att an­vända anläggning får förenas med vite.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Christian Söderholm
Publicerad: 2010-02-25
Senast uppdaterad: 2017-01-24