• Skriv ut

Återkommande tillsyn

Den här sidan ger dig information om återkommande tillsyn. Här beskrivs bland annat vad anläggningsinnehavaren bör tänka på inför ett tillsynsbesök.

Återkommande tillsyn

Kontroll vid tillsynsbesök

Efter tillsynsbesöket

Mer information om elsäkerhetsansvaret 

Återkommande tillsyn

Återkommande tillsyn är en planlagd tillsyn av anläggningar där brister i elsäker­heten kan orsaka allvarliga skador på många personer eller mycket stora skador på egendom. Föreläggande­syftet är det viktigaste syftet vid åter­kommande tillsyn. Tillsynen genomförs i enlighet med en långsiktig plan och består alltid av ett besök på plats hos anläggningsinnehavaren. Med anläggningsinnehavare av starkströmsanläggning avses ägare eller den som annars råder över elanläggningen och har ansvaret för att den är i gott skick­­.   

Tillsynen föregås alltid av ett tillsynsbrev där ett datum för tillsynsbesöket föreslås. Bifogat är även en agenda och kort information om Elsäkerhetsverket. Tillsynsbrevet kommer anläggningsinnehavaren tillhanda minst 30 dagar före det planerade besöksdatumet och det ges alltid möjlighet att ändra datumet. Elsäkerhetsverket genomför återkommande tillsyn hos följande anläggningsinnehavare:

  • Kommuner
  • Landsting
  • Större elinstallatörer
  • Nätägare
  • Större nätentreprenörer
  • Större industrier. 

Intervallet mellan tillsynsbesöken varierar, men ligger ofta mellan tre till fem år.

Kontroll vid tillsynsbesök

Den inspektör som kommer och genomför en återkommande tillsyn vill se hur anläggningsinnehavaren arbetar med elsäkerhet så att gällande lagstiftning följs. Detta ska redovisas genom olika dokument och handlingar. Dokumenten och handlingarna bör vara fastställda i interna dokumentationssystem.

Inom ellagstiftningens ramar kan två stycken ansvarsområden vara föremål för tillsyn.

1.  Innehavarens ansvar för sin elanläggning

Huvudansvaret för elsäkerheten vilar enligt starkströmsförordningen (2009:22) på innehavaren av starkströms­anläggningen. För att uppfylla ansvaret måste innehavaren följa de föreskrifter om stark­strömsanläggningars utförande och skötsel som finns.

En avgörande fråga vid tillsynen är därför att det har blivit fastställt vem eller vilka som är anläggningsinnehavare. I en stor organisation kan detta vara uppdelat mellan olika anläggningsdelar. 

Tänk också på att även elektriska anordningar som är anslutna till elanläggningen innefattas av ellagstiftningen.

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3 reglerar anläggningsinnehavarens ansvar för kontroll av den elanläggning som han eller hon är innehavare för. Den föreskriften är ingen ramföreskrift utan ska följas utan hänvisning till någon standard. Det är alltså av största vikt att den ansvarige, inför tillsynen, är påläst och medveten om de krav som ELSÄK-FS 2008:3 ställer.  Ett av de största förändringarna jämfört med äldre föreskrifter är § 5 i ELSÄK-FS 2008:3, vilken handlar om så kallad särskild kontroll. Där förväntas anläggningsinnehavaren bland annat ha gjort en bedömning av vilka anläggningsdelar som kommer i fråga för särskild kontroll enligt följande kriterier:

  • Anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar.
  • Anläggningar i utrymmen där många människor samlas.
  • Anläggningar som representerar stora värden.
  • Anläggningar där brandfarliga och/eller explosiva varor hanteras.

 Därefter ska ett tidsintervall samt en metod för den särskilda kontrollen enligt § 5 bestämmas och kunna redovisas för myndigheten. Den senaste dokumentationen av den utförda särskilda kontrollen ska kunna redovisas för inspektören vid tillsynstillfället.

2. Den behörige elinstallatörens ansvar för utförande av elinstallationer

Om organisationen utför behörighetskrävande elarbeten som faller in under elinstallatörsförordningen (1990:806), ska en behörig elinstallatör vara anställd i organisationen. Utför inte organisationen några behörighetskrävande arbeten utgår den punkten vid tillsynen. Det är elinstallatören som har ansvaret för att alla elarbeten utförs enligt de föreskrifter och den lagstiftning som gäller. Verket kommer att kontrollera att eventuella elinstallationer som utförs inom organisationen utförs av en behörig elinstallatör. Om det inte finns någon behörig elinstallatör och det utförs elinstallationer kommer verket att polisanmäla organisationen för obehörigt elinstallationsarbete.

Tillsynen av själva elinstallatören ingår inte i ett normalt tillsynsärende utan genomförs som ett eget ärende. En organisation kan ha obegränsat antal behöriga elinstallatörer anställda. Samtliga dessa kan omfattas av verkets tillsyn av elinstallatörer. Kom ihåg att behörigheter är personliga och utan koppling till det företag eller den organisation man är anställd inom.

Det är viktigt att de personer som har ansvar för de olika delarna företräder organisationen under tillsynsbesöket. Elsäkerhetsverket tar inget ansvar för vem eller vilka som kallas till tillsynsmötet.

Elsäkerhetsverket utövar numera ingen återkommande tillsyn gentemot föreskriften ELSÄK-FS 2006:1.

Efter tillsynsbesöket

Efter tillsynsbesöket kan inspektören, om så krävs, begära in kompletterande handlingar för att kunna fastställa hur elsäkerhetsarbetet fungerar. Därefter fattar inspektören ett beslut som anläggningsinnehavaren förväntas följa. Är det stora brister av allvarlig karaktär kan inspektören fatta ett muntligt beslut som gäller omedelbart, från besökstillfället. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten enligt ett formulär som alltid följer med beslutet. Om inget överklagande inkommer så förväntas de brister som beslutet fastställt åtgärdas. Underlåtelse att göra det kan innebära att innehavaren av elanläggningen får ett vitesföreläggande.

Vid misstanke om brott görs en polisanmälan.

Mer information om elsäkerhetsansvaret

Elsäkerhetsverket kan som myndighet inte ställa upp med utbildning vad gäller elsäkerhetsansvaret. Verket hänvisar därför till utbildningsföretag inom elbranschen som ofta har skräddarsydda utbildningspaket för detta. 

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Christian Söderholm
Publicerad: 2010-02-25
Senast uppdaterad: 2017-01-24